Skip to content

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2017  ศูนย์คำสอนแม่ริม เชียงใหม่  ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา 7 คน รุ่นที่ 21 (เรียน 2 ปี) โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน มีนักบวกชาย หญิง ญาติพี่น้อง ศิษย์เก่า และ สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ  แม่ริม  มาร่วมให้กำลังใจกับผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวนนี้มี นักศึกษา 5 คน ของสังฆมณฑลเชียงใหม่  อีก 2 คน จากสังฆมณฑลนครสวรรค์