Skip to content
08OrdinarioA1

วันอาทิตย์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา 26 กุมภาพันธ์ 2017

บทอ่าน อสย 49:14-15 ; 1 คร 4:1-5 ; มธ 6:24-34
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 270, 305, 322, 1942, 2113, 2416, 2424, 2547, 2604, 2608, 2632, 2659, 2729, 2821, 2830, 2836, 2848
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 181, 260, 325
จุดเน้น เรารู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าทรงรักเรา

บทอ่านจากพระวรสารวันนี้  เชิญเราให้ไตร่ตรองคำถามบางข้อ เช่น เรารู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าทรงรักเรา  อะไรพิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงรักเรา   ถ้าเราซื่อสัตย์จริงใจ  เราต้องรับรู้ว่า  เราไม่สามารถพิสูจน์ความรักได้  มีแต่เพียงยอมรับความรักเท่านั้น

เรารู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าทรงรักเรา  ก็พระเจ้าพระบุตรทรงกลายเป็นมนุษย์  พระองค์ทรงบังเกิดเป็นทารกน้อยเหมือนเรา  ทรงมอบคำสอนที่ให้แรงบันดาลใจแก่เรา  ทรงรับทุกข์ทรมาน  สิ้นพระชนม์อย่างโหดร้ายเพื่อเรา  ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากความตาย  ให้ความหวังว่าเราสามารถพิชิตความตาย  อาศัยพระองค์  พระองค์ทรงเปิดประตูสวรรค์ให้เรา  นี่คือเหตุผลที่สำคัญที่เราควรใช้เวลาคิดไตร่ตรองบ่อยๆ  พระเยซูทรงถูกตรึงกางเขน  จะทำให้เราชื่นชมความรักของพระเจ้า  และยอมให้ความรักนี้ซาบซึ้งในหัวใจของเรายิ่งๆ ขึ้น

เพราะเหตุว่าพระเจ้าทรงรักเรา  เราจึงมีความหวังที่จะมีชีวิตนิรันดรในสวรรค์กับพระองค์  ถ้าสิ่งนั้นมิใช่การรักและการเอาใจใส่เราแล้ว  ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร

เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราอย่างไร  เราได้รับพระพรจากพระคัมภีร์ที่บรรจุพระวาจาของพระเจ้าเพื่อเรา  พระเยซูเจ้าตรัสกับเราในหลายวิถีที่แสดงว่าพระเจ้าทรงรักเรามาก  ดังพระวรสารวันนี้  พระเยซูเจ้าทรงสอนว่าวิธีหนึ่งที่พระบิดาทรงแสดงความรักยิ่งใหญ่ต่อเรา  ก็โดยทรงดูแลเราเสมอๆ  และทรงจัดสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดจริงๆ ให้

ฉะนั้น  อย่ากังวลถึงชีวิตของท่านว่าจะกินอะไร  ดื่มอะไร  อย่ากังวลถึงร่างกายของท่านว่าจะนุ่งห่มอะไร  ชีวิตย่อมสำคัญกว่าอาหาร  และร่างกายย่อมสำคัญกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือ  จงมองดูนกในอากาศเถิด  มันมิได้หว่าน มิได้เก็บเกี่ยว มิได้สะสมไว้ในยุ้งฉาง  แต่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงมัน  ท่านทั้งหลายมิได้มีค่ามากกว่านกหรือ

เรารู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าทรงรักเรา  เรารู้เพราะว่าพระองค์ทรงทำให้เราเป็นอิสระไม่ต้องรักพระองค์ก็ได้  พระองค์ประทานอิสรภาพให้เลือก  พระเจ้ามิได้สร้างเราให้เป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์  กำหนดโปรแกรมล่วงหน้าให้รักพระองค์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอบเฉพาะคำสั่ง  ความรักตอบสนองเฉพาะการเชิญ  ไม่ใช่คำสั่ง  ความรักปราศจากความหมาย ถ้ามิได้มอบให้แบบอิสระ  ความรักที่ถูกบังคับมิใช่ความรัก  เราซื้อความรักด้วยเงินทองไม่ได้  มันเป็นความรักเมื่อให้อย่างอิสระและได้รับอย่างอิสระเท่านั้น  ในความเชื่อและในความหวัง  พระเจ้าทรงสร้างเราเพื่อเราจะรักพระองค์  และสัมผัสเองว่าพระองค์ทรงรักเรา

ขอให้เราระลึกว่า  ความรักมิใช่สิ่งที่เราพิสูจน์ได้  แต่ต้องยอมรับ   ขอให้เราเปิดตนเองสู่วิธีการต่างๆ ที่พระเจ้าทรงแสดงพระองค์เองอย่างต่อเนื่องว่าทรงรักเรา  ในวันนี้ และทุกๆ วัน  ขอให้เราตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนา  ขอให้เรามิใช่สัมผัสความรักในหลายวิถีทางเท่านั้นว่าพระเจ้าทรงรักเรา  แต่ที่สำคัญยิ่งกว่า คือ รู้จักชื่นชมยินดีที่มาจากการรักตอบพระองค์

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Daily Homilies โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(มกราคม-มีนาคม  2017), หน้า 87-88.