Skip to content

มิสซาสุขสำราญแด่พี่น้องศูนย์มิสซังสังฆมณฑลเชียงใหม่ทุกคน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10.00 น.ได้มีการแบ่งปันพระวาจา “BEC” ย่อจาก “Basic Ecclesial Communities” มัทธิว บทที่ 16 :13-20 “เปโตรประกาศความเชื่อ” และเวลา 11.15. น.มิสซาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธาได้เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
ป.ล. “BEC” ย่อจาก “Basic Ecclesial Communities” ซึ่งหมายถึงชุมชนคริสตชนย่อย หรือชุมชนคริสตชนพื้นฐาน เพราะเป็นส่วนย่อยของชุมชนวัด ปัจจุบันเราตกลงเลือกใช้คำว่า “วิถีชุมชน” วิถีชุมชนวัด คือ การเป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆ ที่มีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นการกลับสู่วิถีชุมชนของยุคอัครสาวก ที่มีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางในชุมชน และเป็นชุมชนที่สมาชิกมีความรักซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือแบ่งปันกัน จนกระทั่งสามารถ เป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าแก่ทุกคนรอบข้าง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง