Skip to content

อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย  อยู่ห่างจากวัดแม่พระบังเกิด อ.เมือง จ.เชียงราย  เราต้องนั่งรถไปประมาณ 2 ชั่วโมง  ไปถึงวัดพระกุมารเยซู  เวียงแก่น    คุณพ่อเทพประสิทธิ์  ทอแสงธรรม (คณะธรรมทูตไทย-TMS)  เป็นเจ้าอาวาส  มีวัดสาขา 5 แห่ง  และ 15 หมู่บ้าน

วัดนักบุญเปาโล  บ้านห้วยทรายทอง  ต.ปอ  อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย  53100 (ปฏิทินคาทอลิก 2017 หน้า 172 เลขที่ 34.3)  มีประวัติตั้งแต่  มกราคม ค.ศ. 1993  สมัยคุณพ่ออนุรักษ์  ประจงกิจ (TMS)  มีคริสตชน 10 ครอบครัว (ชาวม้ง)  จึงเริ่มสร้างวัด ค.ศ. 2004  คุณพ่อเทพประสิทธิ์ มาสานงานต่อจึงแล้วเสร็จใน ค.ศ. 2016  โดยได้รับการสนับสนุนจากสัตบุรุษกรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์  พ่อไปเป็นประธานพิธีเสกวัด  มีคุณพ่อบัญชา  วงษ์วุฒิพงษ์ (TMS)  มาเป็นนายจารีต  คุณพ่อวิทยา  แก้วแหวน  เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา  ดินแดง กรุงเทพฯ  นำสัตบุรุษวัดแม่พระฟาติมา 1 คันรถบัสมาแสวงบุญโอกาส 100 ปี แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา  นอกนั้นมีสัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร  สามพราน จ.นครปฐม  วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  สามเสน  วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์  คลองจั่น  มีเยาวชนอาข่าจากวัดงาว  จากเชียงของ  มาร่วมพิธีด้วย

หลังมิสซา  คุณบดินทร์  กมลาสน์กมุท  เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณว่า “พวกเขาเคยรู้สึกโดดเดี่ยว  เมื่อมีบิชอป และสัตบุรุษที่ต่างๆ มาร่วมพิธีวันนี้  ทำให้รู้สึกดีใจ”  มีการรับประทานอาหารรอบวัด  และมีการแสดง 3 รายการ จากเด็กเยาวชนของวัดและของเยาวชนอาข่าจากงาว

การเยี่ยมชาวบ้าน  เป็นสิ่งสำคัญครับ

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์
20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง