Skip to content

แม่พระ (พระมารดามารีย์ของพระเยซูเจ้า) ได้ประจักษ์มาหาเด็ก  3  คน  คือ  ฟรังซิสโก  (9 ขวบ)
ยาชินทา (7 ขวบ )  และลูซีอา (10  ขวบ) เด็กเลี้ยงแกะ  เมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม  ค.ศ. 1917/ พ.ศ. 2460 ที่ตำบลฟาติมา  ประเทศโปรตุเกส  แม่พระประจักษ์  6  ครั้ง  ในช่วงท้ายๆ  ของสงครามโลก  ครั้งที่  1  ในยุโรป  ซึ่งตอนนั้นมีประชากร  มากกว่า  37  ล้านคน  ส่วนในประเทศโปรตุเกสก็มีความวุ่นวายทางการเมือง

แม่พระได้ประจักษ์  6 ครั้งกับเด็กทั้งสาม  ทุกวันที่  13  ของเดือน พฤษภาคม  ถึง ตุลาคม  (ยกเว้น  19 สิงหาคม) และครั้งที่  7  ในปี  ค.ศ. 1920  (แก่ลูซีอาคนเดียว)

ในสถานการณ์ของโลก  เลนิน  แห่งมอสโค  ประเทศรัสเซีย  กำลังเตรียมปฏิวัติให้รัสเซียเป็นสังคมนิยม  ในเดือน  พฤศจิกายน  1917

ในบริบทนี้ที่พระเป็นเจ้าให้แม่พระประจักษ์มาช่วยรักษาป้องกันลูกๆ จาก  ความชั่วร้ายในสังคม

สารของฟาติมา  มิใช่เรื่องอัศจรรย์เหนือธรรมชาติ  แต่เป็นเนื้อหาสาระที่แม่พระได้บอกเด็กทั้งสามคม  ทำให้ทั้งสามคนดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์ขึ้น   จนฟรังซิสโกและยาชินทา  ได้รับการประกาศเป็นบุญราศี   (โดยนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2000) และขอให้เรากลับใจ คือ

  1. มีความเชื่อในพระเจ้า และศรัทธาต่อดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์  พระมารดาพระเจ้า
  2. ให้แต่ละคนอธิษฐานภาวนา สวดสายประคำ  และทำกิจการดี  ชดเชยใช้โทษบาป

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ถวายสมณสมัยของพระองค์แด่แม่พระฟาติมา  ในวันฉลองที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2013  “ขอพระเจ้าประทานพระพรแห่งการตัดสินแยกแยะ  เพื่อรู้หนทางแห่งการฟื้นฟูพระศาสนจักร  ประทานความกล้าหาญปฏิบัติตามวิถีทางที่พระจิตเจ้าทรงแนะนำ  โปรดคุ้มครองสมเด็จพระสันตะปาปาในช่วงเวลายากลำบากแห่งความทุกข์  เพื่อพระองค์ผ่านการทำลองต่างๆ ด้วยความรัก  ในการฟื้นฟูพระศาสนจักร”  และพระองค์ได้มีความตั้งใจจะเสด็จไปฟาติมา  ใน ค.ศ. 2017  ตามที่บิชอปอันโตนีโอ  แห่งเลอีรา ฟาติมาได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน  ค.ศ. 2015 (www.ewtn.com)

ประเทศอินเดีย  วันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014  ที่สักการะสถานแม่พระฟาติมา  เมืองมุมไบ  มีสัตบุรุษหลายชาติพันธุ์  ได้จัดมิสซา  นมัสการศีลมหาสนิท  นพวาร  และสวดสายประคำ  วอนขอเอกภาพและสันติภาพ

“เนื่องจากมีการแบ่งชั้นวรรณะ  ที่วัดนี้มีชนพื้นเมือง 45 ครอบครัว  จัดโครงการพัฒนาสังคม  การศึกษา  เสริมความสามารถชาวบ้าน  โดยร่วมมือกับนักบวชคณะต่างๆ ในพื้นที่นั้น

ในพิธีกรรม  มีการแปลเอกสารของแม่พระเป็นภาษาท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเชื่อ” (www.catholicnewsagency.com)

ในประเทศไทยมีวัดแม่พระฟาติมา  ทุกสังฆมณฑล  โอกาสพิเศษเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม ปีนี้เราน่าจะรณรงค์ทำอะไรร่วมกันไหมครับ