Skip to content

เมื่อวันพุธที่  18  มกราคม  เวลา 10.00 น. เสกวัดนักบุญอากาธา  ที่แม่มุ  มีคริสตชน  43  ครอบครัว ชาวบ้านเป็นชาวปกาเกอะญอ  ชื่อวัด (อากาทา  แปลว่า  ดี ความดี ) ครอบครัวจันทร์สังสรรค์สนับสนุน เปิดเสกโดยบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

1