Skip to content

ความเป็นเอกภาพของคริสตชน:เพื่อให้บรรดาคริสตชนซื่อสัตย์ต่อคำสอนของพระคริสตเจ้าโดยอาศัยการสวดภาวนาและความรักฉันท์พี่น้องเพื่อรื้อฟื้นความเป็นเอกภาพแห่งพระศาสนจักรด้วยการร่วมมือกันต่อสู้กับการท้าทายที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่

พระเยซูคริสต์ตรัสว่าการแตกแยกนำไปสู่ความอ่อนแอ  พระองค์ย้ำเติอน “อาณาจักรใดแตกแยกภายใน อาณาจักรนั้นย่อมไปสู่ความพินาศ” (ลก. 11: 17)  เรื่องนี้เป็นความจริงหรือ แม้แต่พระศาสนจักรซึ่งพระอาณาจักรที่พระองค์เสด็จมาประทับอยู่ในโลก? นี่เป็นความจริง  โชคร้ายเหลือเกินที่การแตกแยกของคริสตชนทำให้พวกเราอ่อนแอ  เราไม่สามารถเผชิญกับความชั่วร้ายในโลกได้เพราะว่าพละกำลังของพวกเราถูกดูดไปโดยความแตกแยกระหว่างเรานั่นเอง

แล้วใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังล่ะ?คำตอบของสมเด๋จพระสันตะปาปาฟรังซิสนั้นชัดเจน คือ “เจ้าปิศาจ” พวกปีศาจชอบหว่านความชั่วร้ายในสถานที่ซึ่งมีความดี มันพยายามที่จะทำให้มนุษย์ ครอบครัว และประเทศชาติเกิดการแตกแยก เมื่อเราอ่อนแอลงพราะการแตกแยก ประชากรของพระเจ้าก็ตกเป็นเหยื่อให้ปิศาจมันโจมตี ซาตานต้องการที่จะทำลายพระศาสนจักรและมนุษย์  เราจึงไม่สามารถที่จะมองข้ามการแตกแยกของพวกเราได้

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า “พระเยซูคริสต์ทรงมีพระวจนะว่า ท่านต้องอยู่ข้างเรามิฉะนั้นท่านก็เป็นศัตรูกับเราพระวจนะนี้สื่อความหมายชัดเจนว่าเราเผชิญกับสงครามโดยมีความรอดเป็นเดิมพันซึ่งเป็นความรอดชั่วนิรันดร เราจึงต้องระวังตัวต่อการหลอกลวงและหลุมพรางแห่งความชั่วเสมอ”

อาศัยการอธิษฐานภาวนาและเมตตากิจเราสามารถอยู่ใกล้ชิดกับผู้เอาชนะต่อการแตกแยกและความชั่วร้ายต่างๆ  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนใจพวกเราว่า “ขอให้เราวิงวอนพระเยซูคริสตเจ้าโปรดพระหรรษทานให้เราถือสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่  พระองค์เสด็จมาต่อสู้เพื่อความรอดของเรา  พระองค์ทรงเอาชนะปิศาจ! ขอให้เราจงอย่าได้ไปทำธุรกรรมกับปิศาจ!”

เราสามารถพบกับพระเยซูได้ทั้งในการการอธิษฐานภาวนาและในทุกกรณีที่เราปฏิบัติต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเรา (มธ. 25: 31-45)  วิธีที่เป็นรูปธรรมซึ่งเราคริสตชนสามารถที่จะร่วมมือร่วมใจกันได้แม้เราเชื่อต่างกันและมีพิธีนมัสการต่างกันทำงานร่วมกันในการปกป้องชีวิตมนุษย์

ในสมณสาส์นพระวรสารแห่งชีวิตพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ปอล 2 ลิขิตว่า “การรับใช้พระวรสารแห่งชีวิตดูยิ่งวันยิ่งจะเพิ่มคุณค่าและคุณประโยชน์ในมิติแห่งความร่วมมือกันกับบรรดาพี่น้องต่างนิกายในชุมชนต่างๆของพระศาสนจักรมากขึ้น” และในสมณสาส์นเกี่ยวกับความเป็นเอกภาพของคริสตชน Ut Unum Sintพระองค์ลิขิตว่า “บรรดาคริสตชนกำลังทำงานร่วมกันบ่อยมากขึ้นเพื่อปกป้องศักดิศรีมนุษย์ … การปฏิบัติร่วมกันของคริสตชนในสังคมและโลกมีคุณค่าชัดเจนต่อการเป็นประจักษ์พยานร่วมกันในพระนามของพระคริสตเจ้า”

เราขอร่วมมือร่วมใจกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในเดือนนี้สำหรับการอธิษฐานภาวนาเพื่อความเป็นเอกภาพของคริสตชน  เราวิงวอนพระเจ้าขอให้การอธิษฐานภาวนานี้จงนำเราไปสู่การทำงานร่วมกันกับบรรดาพี่น้องคริสตขนทั้งหลายเพื่อตอบสนองต่อการท้าทายที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่

การรำพึงไตร่ตรองและแบ่งปัน

การท้อแท้และการซุบซิบนินทาเป็นเรื่องของการทำ  “ธุรกรรมกับปิศาจ” อย่างไร?
การนินทาก่อให้เกิดการแตกแยกอย่างไร?

พระคัมภีร์

ลูกา 11: 14-23  “ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเรา  ใครไม่รวมสิ่งต่างๆไว้กับเรา ย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไป”
ยอห์น 13: 34-35  “ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา”

สำหรับการรำพึงไตร่ตรอง

        บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและแถลงการณ์ร่วมในโอกาสเดินทางไปสวีเดน: http://ww,vatican.va/content/francesc/en/homilies/2016/documents/papa-francesco 20161031 melia-svezia-lund.otml

เอกสารเตรียมฉลองความเป็นเอกภาพของคริสตชนปี 2017 จากสมณสภาเพื่อความเป็นเอกภาพของคริสตชน: http://www.vatican.va/roman curia/pontifical councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/re pc chrstuni doc 20160531 week-prayer-2017 en.html

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาสำหรับวันสันติภาพแห่งโลก 2017: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace/documents/papa-francesco 2016208 messaggio-l-giornata-mondiale-pace-2017.html

(เอกสารทั้งหมดที่อ้างข้างบนนี้ ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทย และลงในเว็ปไซท์แล้ว – วิษณุ ธัญญอนันต์)

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง