Skip to content

เสดวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโห่งปง
*********************************************
วันที่ 17 ธันวาคม 2016 ศูนย์โม้งคาทอลิกเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีเสกและเปิดวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโหล่งปง โดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดว่า “ก่อนอื่นต้องขอบคุณพระเจ้าที่ประเทศไทยเรามีเสรีภาพในการนับถือศาสนา และพระเจ้าทรงเรียกและเลือกเราคริสตชนกลุ่มหนึ่งจากประชากรมากมายให้มาเป็นคริสตชน ได้รับศีลล้างบาป เช่นเดียวกับที่นักบุญเปาโลท่านบอกว่า ท่านได้รับเรียกจากพระเจ้าเพื่อประกาศข่าวดี นี่คือความรักและพระพรของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้ง ๆ ที่มีคนจำนวนมากมาย แต่พระองค์ก็เจาะจงที่เลือกเรากลุ่มหนึ่งมาเป็นคริสตชนและได้รับศีลล้างบาป ดังนั้นหน้าที่ของเราในฐานะพ่อแม่ก็ต้องปลูกฝังความเชื่อของเรานี้ให้สืบทอดต่อไปให้กับลูกหลานตั้งงแต่ยังเด็ก ๆ ครอบครัวคริสตชนของเราต้องเป็นแบบอย่างในด้านความเชื่อให้ประจักษ์แก่บุคคลรอบข้าง พร้อมกับมีความรักเป็นสายสัมพันธ์เชื่อมให้ครอบครัวสมบุรณ์ ตักเตือนกันด้วยความรัก แนวทางอภิบาลของพระศาสนจักรและในสังฆมณฑลเชียงใหม่ของเรายังเน้นในเรื่องครอบครัว ด้วยการขอบคุณพระเจ้าด้วยกัน ช่วยเหลือครอบครัวกันและกัน ด้วยการเอาใจใส่ต่อกันและกันทั้งภายในครอบครัวและครอบครัวเพื่อนบ้านด้วยการให้กำลังใจแก่กันและกันเพื่อให้ครอบครัวของเราจะได้เป็นครอบครัวที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่มีแม่พระนักบุญยอแซฟและพระเยซูเจ้านั่นเอง

ประวัติและความเป็นมาของวคริสตชนวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโหล่งปง

ปี ค.ศ. 1978 ครอบครัวนายเจ้อเย้ แซ่ว่าง ซค่งเป็นชาวม้งที่มาจากหมู่บ้านขุนกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และมีความคุ้นเคยกับคริสตชนคาทอลิก บ้านขุนกลางเป็นอย่างดี ได้อพยพครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านโหล่งปง

ต่อมาในปี ค.ศ. 1980 นายเจ้อเย้ แซ่ว่าง ได้ติดต่อคุณพ่อแฮร์โรลด์ เจ ทีล และครูคำสอนกั๋ว แซ่ว่าง และแจ้งความประสงค์ว่าเขาและครอบครัวต้องการเป็นคาทอลิก คุณพ่อและครูคำสอนจึงได้ไปเยี่ยมครอบครัวของเขาเพื่อทำพิธีรับเข้าเป็นคริสตชนสำรอง และเป็นครอบครัวเดียวในหมู่บ้านที่นับถือคาทอลิก ส่วนอีกครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านนับถือโปรแตสแตนท์ และที่เหลือยังนับถือบรรพบุรุษ

จากนั้นปี ค.ศ. 1986 ครอบครัวที่นับถือบรรพบุรุษหลายครอบครัวได้ตัดสินใจเข้ามาเป็นคาทอลิกรวมทั้งพี่น้องโปรแตสแตนท์หลายครอบครัวที่เปลี่ยนมาเข้าเป็นคาทอลิกด้วย ในช่วงแรกนี้ใช้บ้านของนายเจ้อเย้ แซ่ว่าง เป็นที่สวดภาวนาร่วมกัน แต่ต่อมาเมื่อมีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นจึงย้ายไปสวดภาวนาร่วมกันที่บ้านของนายเยี่ยจ๋ง แซ่จาง ซึ่งเป็นบ้านที่ใหญ่กว่า ต่อมาเมื่อมีจำนวนคริสตชนที่บ้านโหล่งปงเพิ่มมากขึ้นเรือยๆ มีความจำเป็นที่จะต้องมีวัดเป็นทางการเพื่อเป็นศูนย์กลางของการประกอบพิธีกรรม และคุณพ่อแฮร์รี่ ทิล ได้ซื้อที่ดินในหมู่บ้านไว้แปลงหนึ่งเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ จึงได้เริ่มสร้างวัดหลังแรกขึ้น การก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปี ค.ศ. 1992 และได้ประกอบพิธีเสกวัดใหม่ในวันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 1993 โดยบิชอป ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน

สำหรับพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโปล่งปง นี้นอกจากจะใช้เป็นสถานที่สวดภาวนาและประกอบพิธีกรรมแล้ว ยังเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมค่ายคำสอน และเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ให้แก่เด็ก เยาวชน และจัดค่ายคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ด้วย ต่อมาเมื่อมีจำนวนคริสตชนเพิ่มมากขึ้นทำให้สถานที่วัดคับแคบ จากนั้น ปี ค.ศ. 1999 คุรพ่อแฮรี่ ทีล ตัดสินใจต่อเติมและปรับปรุงวัดหลังเดิมให้มีขนาดกว้างขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมฉลองปีปิติมหาการุณ ค.ศ. 2000 ร่วมกันระหว่างคริสตชนในเขตและมีพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกันในโอกาสเปิดปี 2000 ของเขตในวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 1999 โดยพระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน ในพิธี

ค.ศ. 2001 คุณพ่อแฮรี่ ทีล ได้ล้มป่วยและเดินทางกลับไปรักษาตัวทีบ้านเกิดประเทศสหรัฐอเมริกา ทางคณะพระมหาไถ่จึงส่งคุณพ่อเดวิดเจียง เกษสุรินทร์ ซึ่งเพิ่งบวชใหม่ได้ขึ้นมาสานงานต่อจากคุณพ่อแฮรี่ ทีล ที่ศูนย์โม้งคาทอลิก และได้มาดูแลอภิบาลกลุ่มคริสตชนที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโหล่งปงนี้ด้วยจนถึงปี ค.ศ. 2004 และได้ย้ายกลับไปทำงานตามที่คณะได้มอบหมาย

ปี ค.ศ. 2004 คุณพ่อไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์ ได้รับมอบหมายจากคณะพระมหาไถ่ ให้มาสานต่องานอภิบาลกับพี่น้องม้ง และได้เชิญซิสเตอร์คณะภคินีพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ มาช่วยจัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนให้กับคริสตชนวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโหล่งปงแห่งนี้ และอีกหลายหมู่บ้านในเขตอภิบาลของศูนย์โม้งคาทอลิกด้วย จากนั้นคุณพ่อไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์ ได้ทำการปรับปรุ่งซ่อมแซมและทาสีวัดใหม่ให้สวยงาม จึงถึงปี ค.ศ. 2009 คุณพ่อไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์ ได้ย้ายกลับไปรับผิดชอบงานตามที่คณะได้มอบหมาย และทางคณะฯ ได้ส่งคุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว เป็นบาทหลวงม้งคนแรกของประเทศไทย สังกัดคณะพระมหาไถ่ ได้เข้ามารับหน้าที่ทำงานอภิบาลกลุ่มคริสตชนบ้านโหล่งปงแห่งนี้ต่อ จากนั้นคุณพ่อได้ปรับปรุงหอระฆังใหม่ให้สวยงาม จนถึงปี ค.ศ. 2011 คุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว ได้ย้ายกลับไปทำงานที่คณะมอบหมายต่อไป และ ในปีเดียวกันนี้ ทางคณะได้จัดส่งคุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ มารับหน้าที่ดูแลอภิบาลกลุ่มคริสตชนที่บ้านโปล่งปงนี้ และได้เน้นเรื่องความเชื่อและศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ รวมทั้งความพอเพียงของคริสตชนด้วย จากนั้นคุณพ่อได้ทำการปรับปรุงวัดและทาสีวัดใหม่อีกครั้งให้เป็นสีชมพู เพื่อสื่อถึงการแสดงความรัก และหลังจากปรับปรุงวัดเสร็จแล้ว คุณพ่อได้จัดฉลองวัดใหม่โดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี ปี ค.ศ. 2015 คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ ได้ย้ายกลับไป จากนั้นทางคณะได้จัดส่งคุณพ่อปฏิญญา ได้เข้ามารับผิดชอบศูนย์ม้งคาทอลิก ที่เชียงใหม่ รวมทั้งได้ดูแลอภิบาลกลุ่มคริสตชนบ้านโหล่งปง นี้ด้วย เมื่อคุณพ่อเห็นว่ามีจำนวนคริสตชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งคริสตชนสำรองมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้วัดหลังเก่าคับแคบขณะเดียวกันวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโหล่งปง ยังเป็นศูนย์กลางสำหรับงานอภิบาลกับพี่น้องม้ง ทางเขตตอนใต้ด้วย คุณพ่อปฏิญญา จึงได้เห็นถึงความสาคัญจึงตัดสินใจจัดสร้างวัดหลังใหม่ขึ้น ปลายปี ค.ศ. 2015 และต้นปี ค.ศ. 2016 ได้เริ่มปรับพื้นที่เพื่อเตรียมสร้างวัดหลังใหม่ จากนั้นเริ่มดำเนินการก่อสร้างโดยช่างปูและคณะจากรุงเทพฯ ขึ้นมาทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 23016 ส่วนบ้นใดขึ้นวัดที่ทำด้วยไม้นั้นได้รับการร่วมมือจากพี่น้องคริสตชนม้งในเขตอภิบาล รวมทั้งจากหมู่บ้านหัวดอยด้วย

ปัจจุบันกลุ่มคริสตชนวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโหล่งปง รับศีลล้างบาปผู้ชาย 126 คน ผู้หญิง 164 คน รวมคริสตชนรับศีลล้างบาปแล้วจำนวน 290 คน ยังมีคริสตังสำรองชาย 34 คน หญิง 54 คน รวมคริสตชนสำรอง 88 คน รวมคริสตชนคาทอลิกทั้งสิ้น 388 คน

1
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง