Skip to content
02AdvientoA2

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 4 ธันวาคม 2016

บทอ่าน อสย 11:1-10 ; รม 15:4-9 ; มธ 3:1-12
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 523, 535, 678
จุดเน้น จากเถ้าถ่านมาสู่ชีวิตใหม่ ประชาชนรอคอยการรับเสด็จมาของพระเมสสิยาห์

หลายปีมาแล้ว  ผมอยู่ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่เพิ่งควบคุมไฟไหม้ได้  เป็นบริเวณที่มีคนจุดไฟเผา  ตรงที่มีถนนหนทาง  ขณะที่เราเดินผ่านบริเวณนั้น  ยังมีส่วนที่หลงเหลือกำลังระอุ… ทำให้มีความรู้สึกหดหู่ใจ

อีกปีหนึ่งต่อมา  ผมไปในสวนเดียวกันนั้น  ขณะเดินผ่านสถานที่เดียวกัน  มีหน่อเล็กๆ งอกขึ้น    ทำให้ผมคิดถึงคำพูดของประกาศกอิสยาห์ที่เราเพิ่งรับฟังไปวันนี้ว่า “หน่อหนึ่งจะแตกออกจากตอของเจสซี  กิ่งหนึ่งจะงอกขึ้นจากรากของเขา”  ออกจากเถ้าถ่านของชีวิตของผม  ชีวิตของเรา  ตอมหัศจรรย์ของเจสซีนี้  เราเรียกว่า  พระผู้ไถ่  และองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระเมสสิยาห์ของเรามีจิตแห่งปรีชาญาณและความเข้าใจ  จิตแห่งความคิดอ่านและอานุภาพ  จิตแห่งความรู้และความยำเกรง  มิใช่หรือ    พระองค์มิได้พิพากษาตัดสินตามที่ตาเห็น  หรือตามที่หูได้ยิน  แต่พระองค์พิพากษาคนยากจนด้วยความชอบธรรม

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้านี้  เป็นโอกาสให้พิจารณาคำทำนายจากพระคัมภีร์  เป็นโอกาสให้เราพยายามยึดสิ่งที่ประชาชนในสมัยพระเยซูเจ้าคิด  เหมือนชาวยิวที่มีความเชื่อได้สงสัยว่า  พระเมสสิยาห์ได้ประทับท่ามกลางพวกเขาจริงหรือ

บางคนได้เริ่มผิดๆ ไปก่อน  คือบรรดาผู้ที่พยายามให้ประชาชนมั่นใจว่าเป็นพระเมสสิยาห์  หลายคนแสวงหาพระเมสสิยาห์  คิดว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้าง  แต่ยอห์นบอกทันทีว่าอีกไม่ช้าพระองค์จะเสด็จมา  พระองค์จะทำพิธีล้างให้พวกเขาเดชะพระจิตเจ้าและไฟ

พี่น้อง  เรามีพระคัมภีร์ของชาวยิวและพระวรสาร  จดหมาย  กิจการอัครสาวกและหนังสือวิวรณ์  และพยานหลายสมัยของผู้ศรัทธา  ว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเมสสิยาห์แท้จริง  ให้เราเตรียมใจฉลองพระองค์มารับสภาพมนุษย์  พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์  มาเดินท่ามกลางเรา

ใช่ครับ  ต้องมีต้นคริสต์มาส  มีการประดับประดา  มีการห่อของขวัญ  มีงานเลี้ยง  แต่ต้องมีจุดประสงค์ที่ถูกต้อง  ให้จัดเพื่อฉลองพระเยซูเจ้า

ให้เราตั้งใจใช้เวลาคิดถึงคำทำนายจากพันธสัญญาเดิม  และประจักษ์พยานชีวิตของทุกสมัย  ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเมสสิยาห์  พระองค์เป็นผู้ที่มาไถ่กู้เราให้เป็นอิสระและชื่นชมยินดี

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม-ธันวาคม  2016), หน้า 543-545.