Skip to content

ให้พระเจ้าได้รับสิริรุ่งโรจน์
นำพระเจ้าเข้ามาในสถานการณ์ของคุณ

บ่อยๆ เรามักปล่อยให้ความหยิ่งยโสมาควบคุมใจเรา  เช่น ใช้คำพูดปกป้องตนเอง  และทำให้คนอื่นรู้สึกผิด    เราจะทำให้พระเจ้าพอพระทัย   และถวายเกียรติพระองค์ในสถานการณ์นั้นๆ อย่างไร

ปัญหาแนวขอบฟ้า   เมื่อพบข้อขัดแย้ง  เรามักไม่สนใจพระเจ้า  ก็ยิ่งทำให้อุปสรรคใหญ่ขึ้น  สถานการณ์แรงขึ้น  โทษคนอื่นผิด

ตราบใดเราละทิ้งพระเจ้าออกจากสถานการณ์   มั่นใจได้ว่าเราก็ติดกับข้อขัดแย้ง    จนเมื่อเราจะใช้ข้อขัดแย้ง  ให้ชี้ความรัก  และพลังของพระองค์ในชีวิตของเรา    เราจะไม่หนีปัญหา   หรือใช้วิธีรุนแรง  โจมตี

วิธีแก้ปัญหาแนวขอบฟ้านี้   คือ หยุด และเงยหน้าขึ้น  เชิญพระเจ้ามาช่วยแก้ไข   ถามตนเองว่า  “ฉันจะทำให้พระเจ้าพอพระทัย    และได้รับเกียรติในสถานการณ์นี้อย่างไร”

โฟกัสที่พระเจ้า   นักบุญเปาโลสอนชาวโครินธ์ให้โฟกัสที่พระเจ้าในทุกสถานการณ์  รวมทั้งเวลาที่มีข้อขัดแย้งด้วย  “ เมื่อท่านจะกิน  จะดื่ม  หรือ จะทำอะไรก็ตาม  จงกระทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเถิด” (1 คร 10:31)

การเจริญชีวิตเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์   หมายความว่า  คุณตั้งใจ  เผยแสดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์  ไม่ใช่แค่วันอาทิตย์ที่เราไปวัด  แต่หมายถึงในชีวิตประจำวัน  เป็นพิเศษเวลาต้องแก้ข้อขัดแย้ง  หันมาพึ่งพระหรรษทานมากกว่ามีทัศนคติเห็นแก่ตัว  ปฏิบัติตามพระประสงค์  ให้ทุกคนรอบตัวคุณเคารพ  และสรรเสริญพระเจ้า

คุณกำลังมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรจริงๆ  เพื่อถวายเกียรติพระเจ้า  หรือ  ให้เกียรติบางสิ่ง  หรือ บางคน  บ่อยๆ คุณทำสิ่งที่ดูดี  ใหญ่โต  ถ้าคุณไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้า  เวลาพบข้อขัดแย้ง  คุณจะแสดงออกชัดเจนว่า  ใคร  หรืออะไรบางสิ่งปกครองใจคุณ  ทางที่ดีที่สุดดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า  ด้วยการถามตนเองว่า  “ฉันจะทำอย่างไรให้พระเจ้าพอพระทัย  และถวายเกียรติพระเจ้าในสถานการณ์นี้”

คุณถวายเกียรติพระเจ้า  3  วิธี

ข้อขัดแย้งอาจเปิดโอกาสให้ถวายเกียรติพระเจ้าได้ว่า  คุณขึ้นกับพระหรรษทาน  หรือ  ความรัก  ความเมตตา  การอภัย  พละกำลัง  และปรีชาญาณ

คุณสามารถวางใจพระเจ้า   ปกติเราเชื่อความคิดเห็น  และความสามารถของตนเอง   แต่คุณสามารถขอพระเจ้าประทานพระหรรษทาน  และปฏิบัติตามวิถีทางของพระเจ้า  แม้คุณรู้สึกว่าตรงข้ามกับวิธีของคุณ (ดู  สุภาษิต  3:5 -7)

คุณสามารถเชื่อฟังพระเจ้า    พระเยซูเจ้าตรัสว่า  “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา  ท่านจะปฏิบัติตามพระบัญญัติของเรา”  (ยน  14:15)  ไม่มีใครปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์แต่คุณสามารถรับพลัง   และพระหรรษทาน  ดำเนินชีวิตตามที่ท่านรู้

คุณสามารถเลียนแบบพระเจ้า   นักบุญเปาโลแนะนำว่า  “ท่านทั้งหลายจงทำตามแบบฉบับของพระเจ้า  ประดุจบุตรสุดที่รักของพระองค์  จงดำเนินชีวิตในความรักดังที่พระคริสตเจ้าทรงรักเรา  และทรงมอบพระองค์เพื่อเรา    เป็นเครื่องบูชากลิ่นหอมถวายแด่พระเจ้า” (อฟ 5:1-2)

การเลียนแบบพระเยซูเจ้าในเวลามีข้อขัดแย้ง  เป็นหนทางแน่นอนที่สุด  เพื่อฟื้นฟูสันติกับผู้ที่ขัดแย้งกับเรา

 

                                                                                                        บิชอป วีระ  อาภรณ์รัตน์
แปลจาก Resolving Everyday Conflict, หน้า 51- 58.