Skip to content

กลุ่มวิถีคริสตชน

วันที่ 28-30 ตุลาคม ค.ศ. 2016  สมาชิกกลุ่มวิถีคริสตชนของวัดแม่พระมหาการุณย์  นนทบุรีจำนวน 35 คน และเชียงใหม่ จำนวน 20 คน  ได้จัดพบปะดำเนินชีวิตร่วมกันประจำปี ที่บ้านผู้หว่าน  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  โดยมีทีมผู้ประสานงาน 3 คน คือ คุณพ่อ Pippo Lauria (ชาวอิตาลี)  คุณ Fernando Valdez  (ชาวสเปน)  และคุณ Kate Mcgarr (ชาวสก๊อตแลนด์) เป็นวิทยากร  คุณศิริรัตน์ช่วยแปลเป็นภาษาไทย  มีคุณพ่อเปโตร อูร์บานี  และคุณพ่อดาเนียเล่ มาซซ่า ร่วมด้วย

กลุ่มวิถีคริสตชน (The Neo catechumenal Way) เป็นกลุ่มพระพรพิเศษในพระศาสนจักรคาทอลิก  ที่พยายามอบรมคริสตชนให้ฟื้นฟูด้านคำสอน  พระคัมภีร์  และดำเนินชีวิตประกาศข่าวดี

คุณ Kiko Arguello และคุณ Carmen Hernandez  เป็นชาวสเปนผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มนี้ในกรุงมาดริด  ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) เขาได้รับแรงบันดาลใจจากขั้นตอนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA) ของพระศาสนจักรสมัยแรก  เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป  และเน้นการอบรมหลังรับศีลล้างบาปแล้ว  เป็นพิเศษบรรดาผู้ใหญ่ให้พร้อมจะดำเนินชีวิตคริสตชน  ด้วยความรักและมีเอกภาพในชุมชน (ตามจิตตารมณ์  พระวรสาร ยอห์น 13:35 ; 17:21)

–   มีบ้านเณร Redemptoris Mater (มารดาพระผู้ไถ่)  มากกว่า 100 แห่ง ในหลายประเทศ

–   มีการส่ง  ครอบครัวไปประกาศข่าวดี  (Families in mission) เรียกว่า Mission ad gentes  ในหลายประเทศ  โดยมีบาทหลวง และเพื่อนสมาชิกอีก รวมเป็น 3 คน  เป็นผู้ประสานงาน  ในแต่ละโซน

กิจการของกลุ่มมีการศึกษาพระคัมภีร์ทุกสัปดาห์ (วันอังคาร) และพิธีมิสซาในคืนวันเสาร์  ในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกได้ถึง 50 คน   ใน ค.ศ. 2007  มีสมาชิกประมาณ  40,000 กลุ่ม  มีสมาชิกเกือบล้านคนติดตามวิถีชีวิตกลุ่มนี้ใน 120 ประเทศ

การปกครอง  และผู้นำ  มีทีมรับผิดชอบ 3 คน  คือ คุณกิโก  อาร์กูเอโล   คุณคาร์แมล  เฮอร์นันเดช (เสียชีวิต 19 กรกฎาคม ค.ศ.  2016 อายุ 85 ปี)  และคุณพ่อมารีโอ  เปซซี่  (สังฆมณฑลโรม)  ตามธรรมนูญ ค.ศ. 2007  สมาชิกทั้ง 3 เป็นผู้นำจนตลอดชีวิต  มีสมาชิกครูคำสอนอาวุโส  เป็นผู้เลือก  โดยได้รับการอนุมัติจากสมณสภาเพื่อฆราวาส  มีพันธะรับผิดชอบเป็นระยะเวลา 7 ปี  จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

  • ครูคำสอนของกลุ่มไม่มีการปฏิญาณทางการต่อหน้าที่ธรรมทูต  มีอิสระจากลาออกได้ทุกเมื่อ
  • เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2008 วาติกันได้รับรองธรรมนูญของกลุ่ม

ชุมนุมเยาวชนโลก  ทุก 3 ปีที่พระศาสนจักรจัดงานชุมนุมเยาวชนโลก  กลุ่มจะสนับสนุนสมาชิก

เยาวชนให้ไปร่วมงานด้วย   ในระหว่างงานชุมนุม  สมาชิกเยาวชนจะพบผู้นำกิโก  และทำให้มีกระแสเรียกเป็นบาทหลวงมากมาย  และเยาวชนหญิงก็อุทิศถวายตนเป็นธรรมทูต  โดยมีกระบวนการไตร่ตรองชีวิตในสังฆมณฑล  และกลุ่มของพวกเขาเองต่อไป  ใครตัดสินใจเป็นบาทหลวง  ก็เข้าบ้านเณร มารดาพระผู้ไถ่

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้รับรองเนื้อหา และกระบวนการสอน คำสอนของกลุ่มนี้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2010  และตรัสชื่นชมตอนหนึ่งว่า “ช่วยให้ค้นพบพระพรแห่งศีลล้างบาป … และ ช่วยการประกาศข่าวดีใหม่”

                                                บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์   แปลสรุป (จากวิกิพีเดีย ) 7/11/2016