Skip to content

ซิส เตอร์แมรี่ เชริล เรเยส มหาธิการคณะอัสสัมชัญ จากฟิลิปปินส์ ซ.ไอรีน เชชิล ตอเรส ที่ปรึกษา และ ซ.ซอลีดีเนีย เด เวรา อธิการ บ้านท่าบ่ม จ.เลย มาเยี่ยมบิชอป เวลา 9.00-10.30 ที่สำนักมิสซัง เรื่องมาช่วยงานอภิบาล และอนุบาล ที่วัดนักบุญมอนิกา จ.น่าน จะได้ทราบข้อมูลเสนอคณะในเดือนเมษายน 2017