Skip to content

เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2016 แผนกเยาวชนเชียงใหม่ร่วมกับคณะกรรมการเยาวชนเขต 1 เชียงใหม่ นำโดย คุณพ่อชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา จิตตาธิการเยาวชนเขต 1 จัดการชุมนุมเยาวชนเขต 1 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติที่กำลังเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี ประกอบกับมีเหตุการณ์สำคัญในพระศาสนจักรอีกเหตุการณ์หนึ่งนั้นคือ การสถาปนาคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา เป็นนักบุญ โดยมีเยาวชนมาร่วมชุมนุมประมาณ 300 คน เริ่มกิจกรรมด้วยการเดินเข้าประตูศักดิ์สิทธิ์ของอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ และเข้าไปสวดภาวนาเพื่อขอรับพระคุณการุณย์ จากนั้นเยาวชนเคลื่อนขบวนไปยังสำนักมิสซัง โดยมีผู้ถือกางเขน และรูปนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตานำขบวน จากนั้นเยาวชนได้ชมการถ่ายทอดสดพิธีสถาปนาคุณแม่เทเรซาเป็นนักบุญ หลังอาหารเย็นมีการสวดภาวนาเทเซ่และรับศีลอภัยบาป
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้

1