Skip to content
47ordinarioC23

วันอาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา 4 กันยายน 2016

บทอ่าน ปชญ 9:13-18ข ; ฟม 1:9-10, 12-17 ; ลก 14:25-33
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 1618, 2544
จุดเน้น พระเจ้าจะประทานสิ่งจำเป็นที่เราต้องการเพื่อดำเนินชีวิตฐานะศิษย์ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์

พระเยซูเจ้าตรัสในพระวรสารวันนี้ว่า  ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่าบิดามารดา  ภรรยา บุตร  พี่น้องชายหญิง  และแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง  ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้    นี่เป็นข่าวดีหรือ  พระเยซูเจ้าเอาจริงๆ หรือ

ในข้อความนี้คำว่า  ไม่รักเรามากกว่า (คำแปลตามตัวอักษรสำนวนภาษาฮีบรู คือ เกลียด) สำหรับพระเยซูเจ้า  หมายความถึง  การตัดใจเสียสละ  ไม่ผูกพันตนเองกับใคร หรือ สิ่งของใดๆ  สิ่งที่พระองค์ต้องการบอก คือ พระบิดาต้องมาเป็นอันดับแรก  นี่เป็นวิถีชีวิตของพระเยซูเจ้าเอง  แม้เมื่อทรงพระชนมายุ 12 พรรษา  พระเยซูเจ้าทรงรักพระบิดาเจ้าสวรรค์  ก่อนรักพระมารดามารีย์และนักบุญโยเซฟ  พระองค์ค้างอยู่ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม  ขณะที่แม่พระและนักบุญโยเซฟได้จากไปแล้ว “พ่อแม่ไม่รู้หรือว่า  ลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูก” (ลก 2:49)  นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ถามท่านทั้งสองเมื่อได้ตำหนิพระองค์ที่ทำเช่นนั้น  นักบุญลูกาบันทึกต่อไปว่า “โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์ไม่เข้าใจที่พระองค์ตรัส” (ลก 2:50)  แต่พระเยซูเจ้าเข้าใจแม้พระองค์เป็นเพียงเด็กอายุ 12

ความรักพระเจ้ามิได้กีดกันมิให้รักคนอื่น  แต่เราต้องจัดลำดับให้ถูกต้อง  ความรักไม่อิจฉา  พระองค์ผู้เป็นความรัก  ผู้ทรงสร้างเราให้เป็นภาพลักษณ์  ให้เราสามารถรักเป็น  จะอิจฉาสิ่งสร้างได้อย่างไร  พระเยซูเจ้าทรงขอทุกสิ่งของเรา  เพราะเหตุว่าพระองค์ประทานทุกสิ่งแก่เรา

พระเยซูเจ้าทรงถามว่า  ท่านที่ต้องการสร้างหอคอย  จะไม่คำนวณค่าใช้จ่ายก่อนหรือ  นี่เป็นความฝันของชาวนาทุกคนในปาเลสไตน์  ในสมัยของพระเยซูเจ้า  ที่อยากมีหอคอยในที่ดินของตน  มากกว่ามีแค่เพิงกันแดด  ระหว่างฤดูเก็บเกี่ยวพืชผล  เขาก็สามารถนอนพักผ่อนในหอคอยได้  คอยเฝ้าดูผู้คนที่ผ่านไปมาและสัตว์ร้าย

หอคอยจึงมีคุณค่า  ผู้ฟังพระเยซูเจ้ารู้ว่า  คงไม่ฉลาดที่จะสร้างหอคอยโดยไม่คำนวณค่าใช้จ่ายก่อนว่ามีเงินพอสร้างให้เสร็จหรือไม่  ถ้ามีเงินไม่พอ  ชาวนาคนนั้นก็ไม่ควรลงมือสร้างวางรากฐาน  เพื่อนจะหัวเราะเยาะเขาที่ไม่รอบคอบ

คำสอนข้อสอง  เริ่มต่างออกไป  ไม่ใช่ท่านที่ต้องการ  แต่เริ่มด้วยกษัตริย์  เข้าใจง่าย  แม้ไม่มีกษัตริย์มาฟังพระองค์  คำสอนเป็นประโยคเกี่ยวกับการนั่งคำนวณก่อน  ขั้นแรกที่สำคัญมาก  ไม่ใช่การกระทำก่อน  แต่เป็นการคิดไตร่ตรองก่อน  บ่อยๆ เราทำก่อนคิดไตร่ตรอง  ประชาชนที่ติดตามพระเยซูเจ้าด้วยความกระตือรือร้น  ไม่ได้คิดไตร่ตรอง  เพราะในที่สุด  พวกเขาบางคนได้ร้องว่า “เอาไปตรึงกางเขน  เอาไปตรึงกางเขน” (ลก 23:21)

ถ้าผู้ใดต้องการเป็นศิษย์ของพระองค์  ต้องคำนวณ  ประการแรก  ต้องคิดไตร่ตรองก่อน  แล้วค่อยทำ  ดังนั้นให้เรามาไตร่ตรองกัน  ถ้าเราติดตามพระเยซูคริสตเจ้า  หมายความให้พระองค์เป็นคนแรกจริงๆ ก่อนเงินทอง  ข้าวของ  ความสำเร็จ  บุคคลที่เรารัก  พี่น้องจะกล่าวด้วยความมั่นใจไหมว่า  เราจำเป็นต้องปฏิเสธตนเองและอำนาจที่มี

นั่นหมายความว่า  เราไม่ควรติดตามพระเยซูคริสตเจ้าหรือ    ไม่ใช่  แต่หมายความว่า  ถ้าเรายังติดใจทรัพย์สินเงินทอง  เราก็มิได้ติดตามพระเยซูเจ้า  เราจะพลาดไป  พระวรสารวันนี้เป็นข่าวดี  ไม่ได้กล่าวว่า  เรามีทรัพย์สินพอสมควรสำหรับการเป็นศิษย์แบบคริสตชนของตนเอง  สิ่งที่ไม่บรรลุผลด้วยตนเอง  แต่เราสามารถบรรลุผลสำเร็จถ้าเราพึ่งกำลังที่มาจากพระเจ้าเท่านั้น

นี่เป็นเหตุผลที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเราหลายครั้งว่า “ถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ  ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย” (มธ 18:3)  ตามธรรมชาติแล้ว  เด็กเล็กๆ ขึ้นกับบุคคลอื่น  ไม่เคยมีว่าพวกเขาสามารถทำอะไรด้วยตนเอง  ขณะที่เด็กๆ เจริญเติบโต  เราก็คอยให้กำลังใจพวกเขาค่อยๆ ทำอะไรด้วยตนเองทีละเล็กทีละน้อย  ให้เขาเสี่ยงทำ  นี่เป็นสิ่งดีที่เกี่ยวกับฝ่ายโลกนี้

ในเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ  ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า  เราต้องรู้ว่าวิญญาณขึ้นกับพระเจ้า  แตกต่างเรื่องฝ่ายโลกระหว่างวัยผู้ใหญ่และวัยเด็ก  การติดตามพระเยซูคริสตเจ้า  เราต้องไม่วางใจในทรัพย์สมบัติของตนเอง  มิฉะนั้นเราก็เหมือนชาวนาสร้างหอคอยโดยไม่คำนวณค่าใช้จ่ายก่อน  หรือเหมือนกษัตริย์ที่ไม่ทรงคำนวณกำลังพลในการรบกับศัตรู

พระเยซูเจ้าไม่เคยขอเราให้ต่อสู้กับอะไรที่เป็นไปไม่ได้  พระองค์ไม่ต้องการให้เราสร้างอะไรโดยงบประมาณไม่พอ  นี่คือเหตุผลที่พระเยซูเจ้าต้องการให้เรามั่นใจว่า  พระเจ้าจะทรงจัดทุกสิ่งที่จำเป็นให้เราเป็นศิษย์ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์  หากเราไว้วางใจในพลังซึ่งพระเจ้าเท่านั้นสามารถประทานให้เราได้  เราก็ปลอดภัย  เราสามารถสร้างด้วยความมั่นใจ  เราสามารถออกไปต่อสู้ได้ด้วยความมั่นใจ

พี่น้อง  เราอยู่รอบโต๊ะพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะรับ  ซึ่งมอบพลังช่วยเรา  ไม่ใช่กำลังของตนเอง  แต่เป็นพลังไฟฟ้าฝ่ายวิญญาณ  เรามาชาร์จแบตเตอรี่สำหรับสัปดาห์หน้า  เป็นพลังที่พระเยซูคริสตเจ้าประทานให้เราแต่ละคน

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล

จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,

(กรกฎาคม-กันยายน  2016), หน้า 397-400.