Skip to content

นักบุญเบดา ฉลองวันที่ 25 พฤษภาคม ท่านเกิดใกล้อารามแวร์เมาท์ ประเทศอังกฤษ ค.ศ. 673 ท่านได้รับการอบรมจากนักบุญเบเนดิกต์ บิสค็อป และต่อมาได้เข้าอาราม หลังจากบวชเป็นบาทหลวง ท่านได้ใช้ชีวิตในการสอนและเขียนหนังสือ ท่านเขียนเกี่ยวกับเทววิทยาและประวัติศาสตร์ตามคำสอนของบรรดาปิตาจารย์และอธิบายพระคัมภีร์ ท่านถึงแก่มรณภาพ ค.ศ. 735
วิทยาลัยเบดา (Pontifical Beda College) ตั้งใน ค.ศ. 1852 เป็นสามเณราลัยสำหรับผู้ใหญ่ สมัยสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9 ที่ได้รับพระกระแสเรียก ปรารถนาจะรับการฝึกฝนอบรมเพื่อบวชเป็นบาทหลวง
ปัจจุบันตั้งอยู่ใกล้มหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพง ที่กรุงโรม ตั้งแต่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 1960 บิชอปแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษและเวลส์รับผิดชอบวิทยาลัยนี้ และต้อนรับนักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษจากทุกทวีป รับนักศึกษาพักในวิทยาลัยได้ถึง 65 คน
คณะผู้ให้การอบรม พักประจำในวิทยาลัย มี อธิการ คณบดี วิญญาณารักษ์ 2 องค์ (รวมเป็นบาทหลวง 4) ซิสเตอร์ 4 ฆราวาสสตรี 2 เป็นการเงินและเลขา
การศึกษา ใช้เวลา 4 ปี (ภาษาอังกฤษ) ได้รับการรับรองจากสมณสภาการศึกษาคาทอลิก และมหาวิทยาลัย Saint Mary Twickenham สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาตรีเทววิทยา
การแนะนำชีวิตจิต มีบาทหลวงวิญญาณารักษ์ 2 องค์ จากสังฆมณฑล Lancaster และอัครสังฆมณฑล Birmingham พบปะนักศึกษาเป็นประจำ และทุกปีมีฟื้นฟูจิตใจ 7 วัน
การอบรมด้านมนุษย์ คณะผู้อบรมจะพยายามส่งเสริมบรรยากาศในสามเณราลัย ให้ตระหนักถึงพระกระแสเรียก พัฒนาการ เป้าหมายชีวิต และสิ่งท้าทาย อาศัยกระบวนการกลุ่ม
การอบรมด้านอภิบาล ทุกคนจะได้รับมอบหมายฝึกงานอภิบาลตามวัดบางแห่งในกรุงโรม และในวิทยาลัย เพื่อให้โอกาสไตร่ตรองชีวิตด้านนี้
ในวันหยุดภาคฤดูร้อน อย่างน้อย 1 เดือน จะต้องฝึกงานตามวัด โดยได้รับความเป็นชอบจากสังฆมณฑลต้นสังกัด และมีรายงานให้บิชอปได้รับทราบ
ศาสนบริกร
เมื่อสำเร็จการศึกษา ปีที่ 1 จะได้รับแต่งตั้งขั้นผู้อ่านพระคัมภีร์
เมื่อสำเร็จการศึกษา ปีที่ 2 จะได้รับแต่งตั้งขึ้นผู้ช่วยพิธีกรรม
เมื่อสำเร็จการศึกษา ปีที่ 3 จะได้การบวชขั้นสังฆานุกร ที่กรุงโรม
เมื่อสำเร็จการศึกษา ปีที่ 4 เดินทางกลับสังฆมณฑล รับศีลบวชเป็นบาทหลวง
การคุ้มครองเด็ก (Child Protection)
วิทยาลัยเบดาถือเป็นความสำคัญเรื่องนี้ ในใบสมัครจึงขอให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม และบิชอปเซ็นรับรอง
บางประเทศต้องมีการรับรองเรื่องไม่มีความผิดอาชญากรรมทางกฎหมายบ้านเมือง เรื่องนี้เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาที่จะขอฝึกงานอภิบาลในสหราชอาณาจักร
ถ้อยแถลงนโยบาย
พระศาสนจักรตระหนักถึงศักดิ์ศรีส่วนบุคคลและสิทธิของเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่อ่อนแอ ต้องได้รับความรับผิดชอบและเอาใจใส่พิเศษ
ก. เราต้องปกป้องเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่อ่อนแอ ทั้งทางร่างกาย การทำผิดทางเพศ หรือ อารมณ์ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมปลอดภัยให้พวกเขา
ข. จัดโอกาสในการอบรมนักศึกษาให้พัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่บาทหลวงทำงานกับพวกเขา ในสังฆมณฑลของตน หรือคณะนักบวช
ค. เราเชื่อในศักดิ์ศรีและเอกลักษณ์ของมนุษย์ เราจึงอุทิศตัว
ง. สภาบิชอปของอังกฤษและเวลส์ มีนโยบายและหลักการเรื่องนี้ที่เรารับรู้และยอมรับ
สนใจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.bedacollege.com
………………………………….

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
3 สิงหาคม ค.ศ. 2016
หมายเหตุ : คำแปลคำขวัญภาษาลาติน “พระคริสตเจ้า กำลังคอยเฝ้าดูเราอยู่ ให้เราวิ่งไป”