Skip to content

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส  แผนกครอบครัว  จัดอบรมการเตรียมศาสนบริกรผู้อภิบาลครอบครัว  เมื่อวันที่ 25-28 กรกฎาคม ค.ศ. 2016  ณ  บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน  หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  มีผู้เข้าร่วมจาก 10 สังฆมณฑล  กลุ่ม สชค.  CFC  และโฟโคลาเร  รวมทั้งหมดประมาณ 65 คน

จุดประสงค์สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจัดประชุมซีโนด  2 ครั้ง ภายใน 2 ปี  เรื่องอันดับต้นๆ คือ  ครอบครัว  ซึ่งเป็นสถาบันแรกของฆราวาส  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงเรียกร้องให้พระศาสนจักรแต่ละท้องที่ตอบรับ  และเห็นคุณค่าของการอภิบาลครอบครัว    จากสมัชชาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาได้ตอบรับและจัดอบรมเพื่อพัฒนางานอภิบาลครอบครัว

โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์อบรมงานครอบครัวมะนิลา  ประเทศฟิลิปปินส์ มี คุณพ่อเจมส์  คณะเยสุอิต  และอาจารย์ฆราวาส 2 ท่าน  เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับการสร้างทักษะสำหรับศาสนบริกรด้านครอบครัว, การให้คำปรึกษาแก่ผู้เตรียมสมรสและคู่สมรส, การให้คำปรึกษาแก่ครอบครัว ฯลฯ

ตัวแทนจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ทั้ง 7 ท่าน มีคุณพ่อติดคำ  ใจเลิศฤทธิ์  ผู้ช่วยบิชอปฝ่ายอภิบาล  เซอร์เอลีส  ผิวเกลี้ยง  เซอร์โรสลีน  เจริญฉันทวิทย์  จากวัดแม่พระบิงเกิด  เชียงราย  ซิสเตอร์ลำดวน  ศรีเจริญตระกูล  คณะแม่ปอน  คุณดาเนียล  เบลลามี  คุณมุกดา  เบลลามี  จากวัดนักบุญยอแซฟ  แม่ริม  คุณประนอม  ชุมศรี  คณะโฟโคลาเรเชียงใหม่  และคุณเพ็ญนภา  ชาวแพรกน้อย  เจ้าหน้าที่สำนักมิสซังเชียงใหม่    ในระหว่างการอบรม  ช่วงหลังรับประทานอาหารเที่ยงได้นัดพูดคุย  แบ่งปัน  ถึงสิ่งที่ได้รับจากการมาอบรม  หารือถึงแนวทางในการอภิบาลครอบครัวในสังฆมณฑลเชียงใหม่และในที่ๆ ตนอยู่

คุณพ่อติดคำ :  จากการประชุมกลุ่มย่อยในระหว่างบาทหลวงและซิสเตอร์  ได้รับแรงบันดาลใจว่าจะรอช้าไม่ได้  กลับไปต้องเริ่มในส่วนของตนเองก่อน  ง่ายที่สุดต้องเริ่มออกไปเยี่ยมครอบครัวสัตบุรุษในเขตวัด  หรือหลังมิสซาจะไปเยี่ยมอย่างน้อย 2 ครอบครัว

เซอร์โรสลีน :  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเห็นว่าเป็นความเร่งด่วน  ที่ควรจะเน้นความสำคัญในการอภิบาลครอบครัว  ที่เชียงรายได้แพร่ธรรมร่วมกับการช่วยเหลือด้านสุขภาพในแต่ละหมู่บ้าน  น่าจะให้หัวหน้าของแต่ละหมู่บ้านมาอบรม  เพื่อที่จะเป็นการแพร่ธรรมด้วยชีวิตของเขาเองในที่ๆ เขาอยู่

เซอร์เอลีส :  วิทยากรมาอบรมกระบวนการอภิบาลครอบครัวเป็นแบบที่มีประสิทธิภาพ  รู้สึกยาก  ต้องใช้เวลาในบริบทท้องที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ซึ่งมีความชัดเจนในเรื่องความแตกต่างของชนเผ่าที่หลากหลาย  แต่ถ้ามีความร่วมมือกันหลายฝ่ายจะดำเนินไปได้

คุณมุกดา :  เริ่มจากอภิบาลตัวเองก่อน  และการติดต่อสื่อสารในระหว่างกลุ่มที่มาอบรมครั้งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ  เพื่อจะได้ช่วยเหลือในงานอภิบาลร่วมกัน

ซิสเตอร์ลำดวน :  เสนอทางสังฆมณฑลวางแผนจัดโครงการอภิบาลครอบครัว  เพื่อที่จะเริ่มต้นงานนี้  โดยเฉพาะในแต่ละเขต  และในแต่ละศูนย์เยาวชนน่าจะมีการอบรม ย.2  (โครงการเตรียมเยาวชนสู่ชีวิตครอบครัว)  วางแผนการทำงาน  มีผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน  (การร่วมมือกันระหว่างพวกเรา)

คุณเพ็ญนภา :  ที่สังฆมณฑลไม่ได้มีกลุ่ม สชค. เพียงกลุ่มเดียว  ยังมีกลุ่มครอบครัวของโฟโคลาเรด้วย  น่ามีการร่วมมือกันในระหว่างกลุ่มในงานอภิบาลครอบครัวของสังฆมณฑล

จากการพูดคุยในกลุ่มสังฆมณฑลเชียงใหม่  แสดงชัดว่า  ทุกคนพร้อมที่จะเริ่มงานอภิบาลครอบครัว  แม้จะยังไม่มีรูปแบบแนวทางอย่างชัดเจน  แต่ก็พร้อมที่จะร่วมมือกัน

โดย Anna P.N. 

27661