Skip to content

วัน ที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่วัดนักบุญเปาโลแม่สะเรียง ศูนย์แพร่ธรรมฯ ร่วมกับบาทหลวงเขต ๕ ได้จัดการสัมมนาประจำปีครูคำสอนเขต ๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีครูคำสอนและบาทหลวงเข้าร่วมทั้งสิ้น ๓๖ คน ได้ให้ครูคำสอนศึกษาเรื่อง “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม” นำการแบ่งปันโดยคุณพ่อเจริญนันทการ สมณสาส์นเรื่อง “จงชื่นชมยินดีในความรัก” นำการแบ่งปันโดยคุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล สมณสาส์นจงสรรเสริญพระเจ้า (Laudato Si’) นำการแบ่งปันโดยคุณพ่อแลร์รี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่เน้นการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระสมณสาส์นจงชื่นชมยินดีในความรัก นำการแบ่งปันโดยครูสุนทร วงศ์จอมพร และโอกาสนี้มีการเข้าเงียบอบรมฟื้นฟูจิตใจด้วย โดยมีคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูลเป็นผู้นำการเข้าเงียบ ซึ่งได้เทศน์ถึงเรื่อง “บาปโกหก” จากหนังสือปฐมกาลตอนปิศาจล่อลวงเอวาให้กินผลไม้ต้องห้าม นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ครูคำสอนได้ทำกิจกรรมสะท้อนชีวิตให้แก่กันและกัน เพื่อให้เกิดการพิจารณาไตร่ตรองตัวเองในสิ่งที่บกพร่อง และได้รับกำลังใจจากเพื่อนร่วมงานในการทำงานประกาศข่าวดีต่อไป……..

13652952_1219445498067543_367500936715335445_o