Skip to content

การพัฒนาคริสตชนฆราวาสเป็นสิ่งสำคัญในการร่วมมือกันสร้างสันติสุขในชุมชน เพราะพันธกิจเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้อภิบาล นักบวช และฆราวาส
ตั้งแต่ทศวรรษเตรียมฉลองคริสตศักราช 2000 สภาบิชอปคาทอลิกไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 11 คน ร่างหลักสูตรพัฒนาคริสตชนฆราวาส ค.ศ. 1990 ประกอบด้วย 11 วิชา มีโครงร่างแต่ละวิชา คือ ปลุกจิตสำนึก เนื้อหาการอบรม และภาคปฏิบัติ (มี 11 หน้า)
สังฆมณฑลจันทบุรี ได้ทำหนังสือ คู่มืออบรมคริสตชนฆราวาส ค.ศ. 2000
สำนักนโยบาย บราเดอร์ทินรัตน์ คมกฤส ได้เป็นผู้ประสานงานจัดทำหนังสือ แล่นเรือออกไปที่ลึก (Due in altum) ค.ศ. 2001
ในสมัยปัจจุบันมีศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมแห่งประเทศไทย (NCC) สามพราน ซึ่งชมรมนักบวชหญิงเป็นผู้ริเริ่ม ตั้งแต่ ค.ศ. 1965 และเราได้ฉลองครบ 50 ปี ค.ศ. 2015 มีอบรมฆราวาสทั้งหลักสูตร 2 ปี และภาคฤดูร้อน
ศูนย์คำสอน แม่ริม สังฆมณฑลเชียงใหม่ ตั้งแต่ ค.ศ. 1980
วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน หลักสูตรสาขาคริสตศาสนศึกษา ตั้งแต่ ค.ศ. 2000
ศูนย์คำสอนต่างๆ ทั้ง 10 สังฆมณฑล เป็นพิเศษศูนย์คำสอนราชบุรี อุดรธานี อุบลราชธานี โคราช ที่มีทีมประกาศข่าวดี หรือ ฆราวาสอาสาสมัครแพร่ธรรม
แผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดการอบรมด้านพระคัมภีร์มากมาย
คณะธรรมทูตไทย (Thai Missionary Society) จัดอบรมฆราวาสแพร่ธรรมในเขตวัด (Parish Missionary Group)
ฝ่ายสังคม (Caritas Thailand) แผนกต่างๆ เป็นพิเศษ แผนกยุติธรรมและสันติ
ฝ่ายการศึกษา ศาสนสัมพันธ์ คริสตจักรสัมพันธ์
ฝ่ายสื่อสารสังคม แผนกสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 2016 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีผู้ร่วมประชุม 25 คน มีความเห็นว่า เรามีเนื้อหาสำหรับการอบรม มีการอบรมต่างๆ มากมาย แต่เราจะทำอย่างไร เพื่อให้ฆราวาสเป็นศิษย์ธรรมทูต ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสนอแนะ
ที่ประชุมมีมติให้ แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อสรุปความคิดเห็น
ร่างหลักสูตร และแนวทางปฏิบัติ (เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการต่อไป) ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. บาทหลวง ปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ช่วยเลขาฝ่ายอภิบาลคริสตชน
2. บาทหลวง วัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม
ในประเทศไทย (PMS)
3. บาทหลวง ชีวิน สุวดินทร์กูล อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม
4. บาทหลวง คมทวน สุขสุทิพย์ ธรรมทูตไทย
5. คุณประจวบ ตรีนิกร ฆราวาสผู้ทรงคุณวุฒิ
6. คุณนิทัศน์ นวชาติโฆษิต ผู้อำนวยการแผนกฆราวาส
……………………………..

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์
22 มิถุนายน ค.ศ. 2016