บวชป่าต้นน้ำอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ป่า ณ บ้านป่าแป๋ ลำพูน.
Laudoto si พระสมณสาส์นขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระสันตะปาปาฟรังซิส
 (เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน)

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 ตัวแทนจากเจ้าหน้าที่แผนกเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ร่วมงานบวชป่าต้นน้ำอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ป่า ณ บ้านป่าแป๋ ลำพูน นำโดยคุณบัญชาและคุณอัครเดชผู้นำเยาวชนทำการบวชป่าและรักษาต้นน้ำโดยผู้ใหญ่ของหมู่บ้านได้ให้การสนับสนุน ในโอกาสนี้ได้มีการให้ข้อคิดจากวิทยากรดังนี้
พระคุณเจ้าปรีชา “ผมเชื่อว่าชนเผ่าปกาเกอะญอเป็นอีกชนเผ่าหนึ่งที่รักษาธรรมชาติอย่างแท้จริง”
ท่านจรัสจากศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดลำพูน “ชนเผ่าปกาเกอะญอเป็นชนเผ่าที่อยู่กับป่าและรักษาป่า”
คุณพ่อติดตำ ใจเลิศฤทธิ์ “เป็นสิ่งที่ดีที่ได้มีการจัดงานนี้ขึ้นมาและตรงกับความประสงค์ของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่กล่าวเกี่ยวกับการรักษาสิ่งสร้างของพระเจ้า”
คุณไวยิ่ง ทองบือ “สะดือที่เราเอาไปฝากไว้กับต้นไม้เป็นเหมือนเราเอาขวัญไปฝากให้กับต้นไม้และเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติฉะนั้นเราต้องหมั่นดูแลรักษาและต้องเคารพต้นไม้ต้นนั้นด้วย)
คุณพฤ โอโดเชา “มี 4 ข้อที่เป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
1.ส่งเสริมเรื่องที่ดิน 2.ต้องมีคน 3.มีจารีตประเพณี 4.ต้องสืบทอดการปลูกพันธุ์พืชให้ได้
เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า “มาเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย”
เจ้าหน้าที่ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ “ต้นไม้แต่ละต้นกว่าจะโตมาต้องใช้เวลา กว่า 25 ปีที่ได้มาทำงานที่พี้นที่แห่งนี้ยืนยันเลยว่าบ้านป่าแป๋ได้มีการอนุรักษ์ป่าเป็นอย่าง
ตัวแทนจากพ่อบ้าน “ฝากไปถึงหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ต่างๆว่าถ้ามีอะไรช่วยพูดกันตรงๆและถ้าจะพูดหรือจะทำอะไรให้ศึกษาข้อมูลมาให้ดีก่อน”
ตัวแทนแม่บ้าน “พวกเราอยู่กับป่าใช่ป่าและมีการอนุรักษ์ป่า”
พ่อหลวงบ้านแม่ทาหลวง “พวกเราลุกขึ้นปกป้องสิทธิ์และหน้าที่ของเรา คนอยู่กับป่าและวันนี้เราได้มาช่วยกันอีกครั้ง”

บทเทศน์ของพ่อทูน ประภาสสันต์
-การดำรงชีวิตของเราต้องเป็นเหมือนเตา 3 เสานั่นคือความเป็นพี่น้อง ความรักและความสามัคคี
-ข้าวอร่อย คนดี มีคุณธรรมแต่บางครั้งเราไปหลงกับเงินทอง
-พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ด้อยกว่าพระองค์นิดเดียว
-พระสันตะปาปาก็สนับสนุนและเชิญชวนในการรักษาสิ่งแวดล้อมโลก

DSC06267

Recommended Posts