Skip to content

เมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2016 อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้มีพิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโดยมีบิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี มีพี่น้องสันตบุรุษมาร่วมงานอย่างมากมาย ขบวนเริ่มต้นที่วัดไปยังลานพระกุมารและพิธีในวัด

0