Skip to content

จากวาติกัน 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015
คุณพ่อที่รัก
ดังที่ท่านตระหนักแล้วว่าสมเด็จพระสันตะปาปาได้มอบหมายให้สมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่ จัดการปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรม ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสหวังว่าจะเป็นโอกาสให้บรรดาคริสตชนไตร่ตรอง และดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ยิ่งขึ้นต่อพระบัญชาของพระเยซูเจ้าที่ว่า “จงเป็นผู้เมตตากรุณา ดังพระบิดาของท่านทรงเมตตากรุณา” (ลก 6:36)

สมเด็จพระสันตะปาปาปรารถนาให้ฉลองปีศักดิ์สิทธิ์มิใช่เพียงในกรุงโรมเท่านั้น แต่ในแต่ละสังฆ-มณฑลด้วย ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ทรงได้รับรองปฏิทินการฉลองใหญ่ในกรุงโรม ซึ่งเป็นสากล และพระองค์ก็ทรงอยู่ร่วมด้วย การฉลองเหล่านี้เป็นโอกาสให้ผู้แสวงบุญจากทั่วโลกจาริกแสวงบุญมาที่กรุงโรม

เหตุการณ์ใหญ่ประการหนึ่ง คือ ปีศักดิ์สิทธิ์สำหรับบาทหลวง ระหว่างวันพุธที่ 1 ถึง ศุกร์ที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 2016 จะมีการฟื้นฟูจิตใจ 1 วัน ซึ่งพระองค์จะนำไตร่ตรอง 3 ครั้ง ในหัวข้อ บาทหลวงเป็นศาสนบริกรแห่งเมตตาธรรม และสรุปด้วยพระองค์จะทรงเป็นประธานมิสซาฉลอง 160 ปี วันฉลองพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

ขอเชิญท่านมาร่วมปีศักดิ์สิทธิ์สำหรับบาทหลวงพร้อมกับสมเด็จพระสันตะปาปา รายการ ข้อมูลเพื่อลงทะเบียน ดู 

ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังท่าน และหวังว่าจะมีโอกาสต้อนรับท่านเป็นการส่วนตัวที่กรุงโรม ในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์สำหรับบาทหลวง

ด้วยความจริงใจในพระคริสตเจ้า
อาร์ชบิชอป ไรโน ฟิสิเชลล่า
ประธานสมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
22 มีนาคม ค.ศ. 2016