Skip to content

ค่ายเยาวชนคาทอลิกเขต 2 สังฆมณฑลเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21-24 เมษายน 2559 ที่ผ่านมาบรรดาบาทหลวงเขต 2 สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดค่ายเยาวชนคาทอลิกระดับเขตขึ้นที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟปางหินฝน แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ “สุขแท้ที่เมตตา” มัธทิว 5:7 เพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสและได้เรียนรู้ถึงพระเมตตาของพระองค์ โดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ มีเยาวชนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประมาณ 640 คนจากวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์บ้านดินขาว  วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ป่าฝาง วัดนักบุญปาตริก ป่าตึง วัดนักบุญเปาโล นาเกียน วัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน วัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์ จอมทองวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง และมีเยาวชน 160 คนได้รับศีลกำลังในการเข้าค่ายครั้งนี้ด้วย

นำโดยคุณพ่อณัฐพงศ์ แดงสวาท (C.Ss.R.)เจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์บ้านดินขาว คุณพ่อเอกพล ไชยรา(C.Ss.R.) เจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ป่าฝาง คุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว(C.Ss.R.) เจ้าอาวาสวัดนักบุญปาตริก ป่าตึง คุณพ่อธงชัย วิวัฒน์เชาว์พันธุ์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล นาเกียน คุณพ่อศตวรรษ ใฝ่หาคุณธรรม เจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย คุณพ่อสุธน คีรีวัฒนาสกุล (SCJ) เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน คุณพ่ออาทิตย์ เกษตรสุขใจ(SCJ)ปลัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน คุณพ่อพิทักษ์ บีทู(SCJ)ปลัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน คุณพ่อติคำ ใจเลิศฤทธิ์(SCJ) เจ้าอาวาสวัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์ จอมทอง คุณพ่อโชคดี ดำรงอนุรักษ์(SCJ) เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง คุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศีล(SCJ)ปลัดวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง นายอนุพงศ์ วัชรไพรวัลย์ ครูคำสอน นางณัฐธิดา ศศิธรรัตนชัย ครูคำสอน นายสม โพเง ครูคำสอน นางสุธาลินี กรองงามเลิศ ครูคำสอน ซิสเตอร์สุพร สมฤทัยไพศาล บราเดอร์อภิชัย สมศักดิ์ นางสาวจริยา สุวรรณทอง นักศึกษาคาทอลิกบ้านเซเวียร์กทมฯนายสิทธินันท์ จิรบุษยกุล ประธานนักศึกษาคาทอลิกบ้านเซเวียร์กทมฯนางสาวฤดี ลักณาวารีไพร ครูคำสอน นางสาวยุวรี ลาภภบอรากุล ครูคำสอน นายเกรียงศักดิ์ มณีเมธาวี ครูคำสอน นายสุรเกียรติ กระบวนสุวรรณ ครูคำสอน นายสุทัศน์ สิทธิกิจ ครูคำสอน มาเซอร์มารีย์อักแนส บัวทรัพย์ มาเซอร์อานาแบล มาเซอร์ดาเนียลและนายยุทธชัย เงินหล้า เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่

 

สรุปกิจกรรมของแต่ละวันได้ดังนี้

วันที่ 21 เมษายน 59

เป็นการเดินทางของเยาวชน การลงทะเบียน การร่วมตัวกันที่หอประชุมเพื่อชี้แจงตารางเวลาและทำความรู้จักกัน และในตอนค่ำมีมิสซาเปิดค่ายเยาวชนโดยคุณพ่อสุธน คีรีวัฒนาสกุล (SCJ) เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอนหลังมิสซาได้มีการแนะนำสถานที่และคณะผู้จัดงานในครั้งนี้

วันที่ 22 เมษายน 29

นายไพรัช ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้โอวาทกับเยาวชนโดยเน้นเรื่อง “การศึกษาและการเรียนรู้สิ่งใกล้ตัว” และนายอุดมชัย มิตรมหายศ นายกอบต.ปางหินฝนแม่แจ่มได้มาร่วมให้กำลังใจกับเยาวชนในครั้งนี้ด้วย
-นายอำเภอทศพล เผื่อนอุดม ให้โอวาทแก่เยาวชนโดยเน้นเรื่อง “การไม่ยุ่งกับยาเสพติด การมีคุณธรรมและจริยธรรม และการรักษาผื่นป่า”
-การชมภาพยนตร์ The 33 นรก 200 ในตอนค่ำด้วย

วันที่ 23 เมษายน 59

-เวลา 04.00 น. ของเช้านี้เป็นกิจกรรมขึ้นดอยโดยใช้เวลาเดินประมาณ 2 ชั่วโมงในการขึ้นดอยเพื่อร่วมมิสซาขอบพระคุณที่ยอดดอยและได้เป็นการสัมผัสกับพระแม่ธรณีโดยการนั่งกับพื้นดิน เช้านี้อากาศเย็นมาก มีหมอก และมีลมแรงเป็นระยะๆ คุณพ่อเอกพล ไชยรา ได้แบ่งปันเรื่องของพระเมตตาของพระเป็นเจ้าและการรักษาสิ่งสร้าง(laudato si)
-ช่วงบายสันทนาการและการเล่นฟุตบอลด้วยกัน
-ช่วงค่ำเป็นการสวดภาวนาเทเซ่และการรับศีลอภัยบาป
-หลังสวดภาวนาเทเซ่เป็นกิจกรรมรอบกองไฟ อำลา และประมวลภาพ

วันที่ 24 เมษายน 59
-หลังอาหารเช้าได้สรุปกิจกรรมและประเมิลผล
-มิสซาปิดโดยคุณพ่อธินากร ดำรงอนุรักษ์(SCJ)ปลัดวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง (คุณพ่อจิตตาธิการเยาวชนคาทอลิกเขต 2 ) ทานอาหารเที่ยงแล้วแยกย้ายกันเดินทางกลับบ้าน

1
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง