Skip to content

ใน ขั้นตอนการรับผู้ใหญ่หรือเยาวชนที่สนใจเข้าเป็นคริสตชนคาทอลิก หลังจากได้เรียนคำสอน (คริสตศาสนธรรม) ประมาณ 1 ปี หรือ 50 ครั้ง และสมัครใจรับพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ จะมีพิธีดังนี้
1. พิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอน ประมาณเดือนธันวาคม อาทิตย์แรกของการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า มีการมอบหนังสือพระคัมภีร์ให้
2. พิธีเลือกสรร ในวันอาทิตย์แรกของเทศกาลมหาพรต และมีการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยมีพิธีพิจารณาความตั้งใจ ในวันอาทิตย์ที่ 3-4-5 เทศกาลมหาพรต
3. พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มเป็นคริสตชน ในเช้าวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เชิญผู้ได้รับเลือกสรรพร้อมพ่อแม่อุปถัมภ์มาภาวนา พบบิชอป ประกอบพิธีเอฟฟาธา สวดบทข้าพเจ้าเชื่อฯ บทข้าแต่พระบิดา และเจิมน้ำมัน
ในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ร่วมพิธีตื่นเฝ้า รับศีลล้างบาป ศีลกำลัง และศีลมหาสนิท
พิธีเอฟฟาธา (Ephphetha) สัมผัสหูและปาก มาจากพระวรสารมาระโก 7:31-37 “แปลว่า จงเปิดเถิด เพื่อท่านจะได้ประกาศความเชื่อที่ได้ยิน เป็นการสดุดีถวายพระเกียรติแด่พระเป็นเจ้า”
ปัสกานี้ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ มีคริสตชนใหม่ 22 คนครับ คนหนึ่งมาเรียนคำสอนกับคุณพ่อโอลิเวียร์ มอแรง คณะเยสุอิต ที่วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน
ตามปกติคริสตชนใหม่ต้องมาเรียนคำสอนต่อเนื่องอีก 7 สัปดาห์ เพื่อจะทำให้ความเชื่อลึกซึ้งยิ่งขึ้น รู้จักกิจกรรมคาทอลิกต่างๆ เตรียมตัวรับศีลอภัยบาปครั้งแรก และปิดการอบรมด้วยการสมโภชพระจิตเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2016
ขอพระอวยพรทุกท่านที่มีส่วนในงานนี้ สุขสันติปัสกาครับ อัลเลลูยา

โดย บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์
28 มีนาคม ค.ศ. 2016