Skip to content

เมื่อ วันที่ 24 มีนาคม 2559 สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้มีการรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งการเป็นสงฆ์ของพระเยซูคริสตเจ้า และพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ โดยมี บิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับประกาศโยกย้ายบาทหลวง เข้าดำรงตำแหน่งตามวาระ และเพิ่มบทบาทหน้าที่สำหรับบาทหลวงบางองค์ พร้อมกันนี้พระคุณเจ้าเชิญชวนภาวนาให้แก่ คุณพ่อจูเซปเป แบร์ตี คณะสงฆ์อิตาลี Triveneto ที่ประสบอุบัติเหตุมา โอกาสนี้มีบรรดาบาทหลวงและพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก