Skip to content

ศูนย์คำสอนแม่ริมเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจทั้งชายและหญิงที่อยากเป็นครูคำสอน โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18 ปีขึ้นไป ประพฤติดี อยากเป็นครูคำสอน จบอย่างน้อย ม.3 ขึ้นไป สนใจสมัครตามเอกสารที่ส่งมาให้นี้ครับ (มีการพบผู้สมัครเพื่อสัมภาษณ์ ซึ่งตกลงวันเวลากับผู้อำนวยการศูนย์)

ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 22 ประจำปี 2559-2561 หลักสูตรประกาศนียบัตร 2 ปี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2559 คุณสมบัติ 1. คาทอลิก ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป 2. สนใจเป็นครูคำสอน รักงานแพร่ธรรม 3.สุขภาพแข็งแรงด้านร่างกายและจิตใจ 4. จบการศึกษาอย่างน้อย ชั้น ม.3

วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม

ที่อยู่ : 124 ม.3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5329-7010
: 088-731-0532