Skip to content

เช้า วันที่ 20 มีนาคม 2016 พวกเราได้แห่ใบลานกับคริสตชนกลุ่มเล็กๆที่บ้านแม่ต๋ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ และร่วมมิสซาวันอาทิตย์ด้วยกัน วันนี้เป็นวันระลึกถึงการที่พระคริสตเจ้าได้เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม ไปรับทรมาน และถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่บาปของเรา