Skip to content

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่  6  มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ไปเยี่ยมพี่น้องเผ่าละว้า ที่หมู่บ้านป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยหมู่บ้านดังกล่าวนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่ประมาณ 60 หลังคาเรือนและมีพี่น้องที่เป็นคาทอลิก จำนวน 29 ครอบครัว

เย็นวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม บิชอปได้มีถวายบูชามิสซาฯ และพบปะกับพี่น้อง และเช้าวันรุ่งขึ้น บิชอปได้ถวายมิสซาฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยมีพี่น้องสัตบุรุษหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมกันเป็นจำนวนมากและในการเยี่ยมครั้งนี้ นำมาซึ่งความยินดีและกำลังใจอย่างมากให้กับพี่น้องสัตบุรุษวัดนักบุญเทเรซา บ้านป่าแป๋ และหมู่บ้านใกล้เคียง

ปัจจุบันวัดนักบุญเทเรซา บ้านป่าแป๋ มีคุณพ่อทูน ประภาสสันต์ เป็นเจ้าอาวาสและคุณพ่อศักดิ์ชัย บวรเดชภักดี เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส