Skip to content

เยาวชนเขต 1 เชียงใหม่ เฝ้าศีล 24 ชั่วโมงเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยการภาวนาแบบเทเซ่ เป็นการปิดการภาวนาตามคำเชื้อเชิญของสมเด็จพระสันตะปาปา ในช่วงค่ำของวันที่ 5 มีนาคม 2016 ที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร จิตตาภิบาลเยาวชนเป็นประธาน มีเยาวชนจากบ้านมารีนา จากศูนย์คำสอนแม่ริม ชมรมนักศึกษาคาทอลิก และสัตบุรุษ มาร่วมในการสวดภาวนาครั้งนี้ และมีการรับศีลอภัยบาปในระหว่างการภาวนาด้วย