Skip to content

ภาวนาเฝ้าศีล 24 ชั่วโมง 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ร่วมกันภาวนาเฝ้าศีล 24 ชั่วโมง  เริ่มเวลา 19.00 น. วจนพิธีตั้งศีลมหาสนิทและวจนพิธีศีลอภัยบาป  หลังพิธี ให้เฝ้าศีลและรับศีลอภัยบาปตามแต่สะดวก (คุณพ่อ บุญเลิศ และคุณพ่ออื่น ๆ ……)

เพื่อพระคริสตเจ้า ตามคำเชื้อเชิญของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชื้อเชิญให้คริสตชนภาวนา 24 ชั่วโมงเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า  โดยจัดให้มีการตั้งศีลมหาสนิทตลอดทั้งวัน

 

กำหนดการ
เขต 1 (เชียงใหม่)
ศูนย์มิสซังเชียงใหม่

วันที่ 4 มีนาคม 2016
19.00 น. วจนพิธีตั้งศีลมหาสนิทและวจนพิธีศีลอภัยบาป
หลังพิธีให้เฝ้าศีลและรับศีลอภัยบาปตามแต่สะดวก
(คุณพ่อ บุญเลิศ และคุณพ่ออื่น ๆ ……)
ไม่เกิน 24.00 น

วันที่ 5 มีนาคม 2016
09.00 เจ้าหน้าที่ศูนย์ (คุณพ่อ บุญเลิศ)
10.00 พลมารีย์
11.00 กลุ่มต่าง ๆ
13.00 แบ่งปันพระวาจา (คุณพ่อ บุญเลิศ)
14.00 เดินรูป 14 ภาค (คุณพ่อเอกสิทธิ์)
16.00 เตรียมงานเทเซ่
19.00 ภาวนาเทเซ่ (เยาวชน)

เขต 2 (แม่ปอน ห้วยตอง)
จัดที่ห้วยตอง
วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2016
เริ่มเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป มีการตั้งศีลมหาสนิท การอฺธิบายความหมายของพระเมตตาและการคืนดีกับพระเป็นเจ้าในศีลอภัยบาปและมีการฟังแก้บาป

เขต 3 (ลำปาง แพร่)
วัดแม่พระแห่งลูร์ด ลำปาง
วันที่ 4- 5 มีนาคม 2016
กิจกรรมที่มีได้แก่ การเฝ้าศีลมหาสนิท การแก้บาปรับศีล

เขต 4 (เชียงราย)
วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร
วันที่ 4 มีนาคมเวลา 18.15 น. ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2016 เวลา 18.15 น.
จัดเฝ้าศีล 24 ชั่วโมง (มีมิสซา การตั้งศีล และรับศีลอภัยบาป)

เขต 5 (แม่ฮ่องสอน)
วัดน.ฟรังซิสเซเวียร์ ไม้แงะ
วันที่ 4 มีนาคม 2016 เวลา18.00 นถึงเที่ยงคืน มีมิสซา เฝ้าศีล รับศีลอภัยบาปและชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์
วันที่ 5 เริ่ม 06.00 น มิสซา เฝ้าศีล ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมสำหรับเด็ก
เวลา 18.00-24.00 สำหรับเยาวชน