Skip to content

ขอเชิญบรรดาพี่น้องคริสตชน ได้ร่วมกันภาวนาเฝ้าศีล 24 ชั่วโมง ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่
ตารางที่ให้มานี้   ตารางเฝ้าศีล 24 ชั่วโมง

4 มีนาคม 2559
19.00 น.     วจนพิธีตั้งศีลมหาสนิทและวจนพิธีศีลอภัยบาป

หลังพิธีให้เฝ้าศีลและรับศีลอภัยบาปตามแต่สะดวก
(คุณพ่อ บุญเลิศ และคุณพ่ออื่น ๆ ……)
ไม่เกิน 24.00 น

5 มีนาคม 2559
09.00  เจ้าหน้าที่ศูนย์ (คุณพ่อ บุญเลิศ)
10.00  พลมารีย์
11.00  กลุ่มต่าง ๆ
13.00  แบ่งปันพระวาจา (คุณพ่อ บุญเลิศ)
14.00  เดินรูป 14 ภาค (คุณพ่อเอกสิทธิ์)
16.00  เตรียมงานเทเซ่
19.00  ภาวนาเทเซ่ (เยาวชน)

** ทุกช่วง ๆ ของการเฝ้าศีล ก็จะมีบาทหลวงฟังแก้บาป