Skip to content

ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่นำโดยคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดสัมมนาเตรียมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนของสังฆมณฑลครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2016 ที่ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ มีผู้ร่วมสัมมนาจำนวน 90 คน การสัมมนาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการจัดค่ายคำสอนในสังฆมณฑลเชียงใหม่จะได้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันและสามารถจัดค่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อการอบรมและฝึกปฎิบัติดังนี้ คือ 1. นำเสนอหัวข้อและแนวทางในการจัดค่ายคำสอนประจำปี 2016 ภายใต้ชื่อค่าย “สุขแท้ที่เมตตา” โดยคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เป็นวิทยากร 2. อบรมหัวข้อ “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมและศีลอภัยบาป” โดยคุณพ่อวิชา หิรัญการ เป็นวิทยากร 3. อบรมหัวข้อ “สื่อและอุปกรณ์การสอนคำสอนโดยบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นวิทยากร 4. อบรมหัวข้อ “การใช้พระคัมภีร์และเทคนิคในการสอนคำสอน” โดยคุณศิริลักษณ์ เบญจภุมริน และคุณภูวดล กลิ่นสวัสดิ์ เป็นวิทยากร ในวันแรกของการสัมมนาพระคุณเจ้าวีระ อาภรณรัตน์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและได้กล่าวเปิดการสัมมนา อีกทั้งเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณด้วย การสัมมนาดำเนินไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ และเต็มด้วยบรรยากาศของความเป็นพี่น้องกัน ทุกคนได้รับความรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริง จบการสัมมนาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2016 ด้วยการขอบคุณพระเป็นเจ้าร่วมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เป็นประธานในพิธี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและทำให้การสัมมนาบรรลุวัตถุประสงค์อย่างดี