Skip to content

เมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2559 นักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยลัย แผนกประถม โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนา เชลีวิทยาลัย และเด็กหอนาซาแร็ธ จำนวนกว่า 50 คน รับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง ที่วัดอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ โดยมีคุณพ่อเปโตร สุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ เป็นผู้โปรดศีลให้กับนักเรียน