Skip to content
17cuaresmaC1

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต 14 กุมภาพันธ์ 2016

บทอ่าน ฉธบ 26:4-10 ; รม 10:8-13 ; ลก 4:1-13
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 538, 695, 2096, 2119, 2855
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 175, 379
จุดเน้น จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และรับใช้พระองค์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

แม้แต่พระเยซูเจ้าก็ทรงถูกปีศาจผจญ  หลายครั้งเราคิดว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์มากจนห่างไกลจากบาป  แต่เราควรจำไว้ด้วยว่า  พระองค์ทรงเป็นมนุษย์เต็มๆ เหมือนเราทุกอย่าง  ยกเว้น  บาป    ในถิ่นทุรกันดาร  พระเยซูเจ้าทรงถูกผจญด้วยความปรารถนาฝ่ายร่างกาย  พระองค์ทรงถูกผจญเรื่องอำนาจ  พระองค์ทรงถูกผจญด้วยความปรารถนาที่อยากทำให้ผู้อื่นประหลาดใจ

ถ้าพระเยซูเจ้าทรงต้องการเปลี่ยนก้อนหินให้กลายเป็นขนมปัง  พระองค์ก็ทรงทำได้  พระองค์ทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นเพื่อช่วยบรรดาเพื่อนฉลองงานสมรส (ที่หมู่บ้านคานา)  แต่พระองค์ไม่ใช้อำนาจนี้เพื่อทำให้พระองค์เองพอพระทัย

พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือนานาชาติบนโลกนี้  และเราก็ปรารถนาเช่นนั้น  แต่พระองค์ทรงเสริมกำลังเราให้เลือกถวายเกียรติพระองค์  พระเยซูเจ้าทรงไม่บังคับเราให้ศรัทธา  โดยอาศัยอำนาจหรือความประหลาดใจ    พระองค์เคารพอิสรภาพของเรา  ในระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์  เราจะฟังบทอ่านเล่าเรื่องพระทรมาน  มีตอนที่พระเยซูเจ้าตรัสกับปอนทิอัส ปิลาต ว่า  อำนาจนั้นมาจากพระเจ้า  พระองค์ทรงให้เกียรติอิสรภาพของเรา  จนยอมรับการทรมานและความตายบนไม้กางเขน

ดังนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับเราอย่างไร  เป็นพิเศษในวันอาทิตย์แรกเทศกาลมหาพรต  บ่อยๆ เราถูกผจญเพราะบาป  และความเห็นแก่ตัวแสดงออกด้วยการอยากได้ชื่อเสียง  เรารู้สึกอยากรับประทานอาหารหรูๆ และความพึงพอใจฝ่ายร่างกาย  บ่อยๆ เรามีวิธีการได้สิ่งที่เราต้องการ  แต่ในเทศกาลมหาพรต  พระเจ้าทรงเรียกเราให้อดอาหารและอดเนื้อ    อันที่จริงเมื่อไม่ใช่มหาพรต  พระเจ้าก็ทรงเรียกเราให้รู้จักประมาณตัว  ยิ่งกว่านั้น  เราสามารถเลียนแบบพระเยซูเจ้า  ใช้พระพรของเราช่วยเหลือผู้อื่นให้มีอาหาร  น้ำสะอาดไว้ดื่ม  การเอาใจใส่ดูแลสุขภาพพื้นฐานและที่พักอาศัย  เราด้วยสามารถเปลี่ยนจากอยากได้ชื่อเสียง  มาสู่การรู้จักประมาณตนและรับใช้กัน

ในครอบครัวและสถานที่ทำงาน  บ่อยๆ เรารู้สึกอยากชนะความคิดเห็นของผู้อื่น  ความเชื่อและวิธีปฏิบัติกับผู้อื่น   เราอาจมีความรู้ดีกว่าเด็กๆ หรือคู่ชีวิต  ผู้ร่วมงาน  หรือลูกจ้าง    กระนั้นก็ดี  บ่อยๆ ที่ความอยากเหนือคนอื่นเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดในครอบครัว  และความสัมพันธ์กับลูกๆ เมื่อเราสั่ง  แทนที่จะให้คำแนะนำดีๆ  เมื่อเราพยายามควบคุมอิสรภาพของผู้อื่น  เราจะกลายเป็นเหมือนเผด็จการชอบใช้คนอื่น  ทำให้ไม่มีใครชอบ    พระเจ้าทรงสอนเราให้ละทิ้งความรู้สึกอยากเด่นอยากดัง  อยากอยู่เหนือคนอื่น  มาอุทิศตนรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจกว้าง  เพื่อผู้อื่นจะรู้สึกอิสระที่จะแบ่งปันพระพรและความสามารถของพวกเขาด้วยเช่นกัน

สัปดาห์แรกเทศกาลมหาพรตนี้  ให้เราสำรวจชีวิตส่วนตัวของเรา  และความสัมพันธ์ที่อาจมีความรู้สึกอยากเด่นเหนือคนอื่น    เมื่อเรารู้ว่าเราถูกผจญ  เราจะได้วอนขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้สามารถทำสิ่งที่เราต้องการให้ผู้อื่นทำต่อเราก่อน

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(มกราคม-มีนาคม  2016), หน้า 69-70.