Skip to content
text2
popeAeOPa_eO

กฎพิธีมิสซาโรมันเรื่องการล้างเท้า

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2016  มีประกาศว่า  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตัดสินพระทัยให้เปลี่ยนแปลงกฎพิธีมิสซาเรื่องการล้างเท้า (ในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์)  ว่าให้เลือกผู้สมัครในพิธีไม่จำกัดเฉพาะผู้ชาย  พระองค์ได้ส่งจดหมาย (20 ธันวาคม ค.ศ. 2015) ถึงพระคาร์ดินัลโรเบิร์ต  ซาร่าห์  สมณมนตรีของสมณกระทรวงพิธีกรรมและกฎเกณฑ์ศีลศักดิ์สิทธิ์

พระคาร์ดินัลโรเบิร์ต  ซาร่าห์  ได้ประกาศกฤษฎีกา Variety and Unity (หลายหลากและเอกภาพ)  ฟื้นฟูพิธีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์จากกฤษฎีกา Maxima Redemptionis Nostrae Mysteria (30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1955)  เกี่ยวกับการล้างเท้าผู้ชาย 12 คน ระหว่างพิธีมิสซาอาหารค่ำมื้อสุดท้าย (ของพระเยซูเจ้า)  หลังจากอ่านพระวรสารนักบุญยอห์น (บทที่ 13)  ด้วยเหตุผลด้านอภิบาล  เพื่อเป็นวิธีการแสดงความสุภาพและความรักเมตตาของพระคริสตเจ้าต่อบรรดาศิษย์

ตามพระวาจาของพระเยซูเจ้า ยน 13:34 “เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย  ให้ท่านรักกัน  เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร  ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด”

ในการประกอบพิธี  บรรดาบิชอปและบรรดาบาทหลวงได้รับเชิญให้ปฏิบัติแบบพระคริสตเจ้า  ผู้เสด็จมามิใช่ให้คนอื่นรับใช้แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่น (มธ 20:28)  ด้วยความรัก “พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุด” (ยน 13:1)  เพื่อมอบชีวิตของพระองค์ “จนถึงที่สุด”  เพื่อความรอดพ้นของมนุษยชาติ

เพื่อแสดงความหมายเต็มของพิธีนี้แก่บรรดาผู้ที่ร่วมในพิธี  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเห็นควรให้ปรับปรุงกฎพิธีกรรมในหนังสือพิธีมิสซาโรมัน (Missale Romanum หน้า 300 ข้อ 11) “ผู้ช่วยพิธีนำชายที่ได้เลือกไว้”… เป็น “ให้ศาสนบริกรเลือกประชากรของพระเจ้า”…  ดังนั้น  จึงหมายความว่า  ผู้อภิบาลสามารถเลือกกลุ่มหลายหลากและเอกภาพแต่ละส่วนของประชากรของพระเจ้า คือ ชาย  หญิง  หนุ่มสาว  ผู้สูงอายุ  สุขภาพดี  ผู้ป่วย  บาทหลวง  นักพรตชายหญิงผู้ถวายตัว  และฆราวาส

สมณกระทรวงพิธีกรรมและกฎเกณฑ์ศีลศักดิ์สิทธิ์  จึงขอเสนอการปรับปรุงใหม่ในหนังสือพิธีกรรม  ให้บรรดาผู้อภิบาลรับผิดชอบสอนอย่างถูกต้อง  แก่บรรดาสัตบุรุษที่ได้รับเลือกและคนอื่นๆ  เพื่อพวกเขาจะได้ร่วมพิธีอย่างมีสติ  กระตือรือร้นและมีประสิทธิผลในพิธีนี้

            ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2016  สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์
บิชอป วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก L’Osservatore Romano, 29 มกราคม 2016  ฉบับที่ 4  หน้า 1,4.