Skip to content

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2016 มีประกาศว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตัดสินพระทัยให้เปลี่ยนแปลงพิธีล้างเท้า (ในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์) ว่าให้เลือกผู้สมัครในพิธีไม่จำกัดเฉพาะผู้ชาย พระองค์ได้ส่งจดหมาย (20 ธันวาคม ค.ศ. 2015) ถึงพระคาร์ดินัลโรเบิร์ต ซาร่า สมณมนตรีกระทรวงพิธีกรรมและกฎเกณฑ์ศีลศักดิ์สิทธิ์
พระคาร์ดินัลโรเบิร์ต ซาร่า ได้ประกาศกฤษฎีกา Variety and Unity (หลายหลากและเอกภาพ) ฟื้นฟูพิธีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์จากกฤษฎีกา Maxima Redemptionis Nostrae Mysteria (30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1955) เกี่ยวกับการล้างเท้าผู้ชาย 12 คน ระหว่างพิธีมิสซาอาหารค่ำมื้อสุดท้าย (ของพระเยซูเจ้า) หลังจากอ่านพระวรสารนักบุญยอห์น (บทที่ 13) ด้วยเหตุผลด้านอภิบาล เพื่อเป็นวิธีการแสดงความสุภาพและความรักเมตตาของพระคริสตเจ้าต่อบรรดาศิษย์
ตามพระวาจาของพระเยซูเจ้า ยน 13:34 “เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย ให้ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด”
ในการประกอบพิธี บรรดาบิชอปและบรรดาบาทหลวงได้รับเชิญให้ปฏิบัติแบบพระคริสตเจ้า ผู้เสด็จมามิใช่ให้คนอื่นรับใช้แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่น (มธ 20:28) ด้วยความรัก “พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุด” (ยน 13:1) เพื่อมอบชีวิตของพระองค์ “จนถึงที่สุด” เพื่อความรอดพ้นของมนุษยชาติ
เพื่อแสดงความหมายเต็มของพิธีนี้แก่บรรดาผู้ที่ร่วมในพิธี สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเห็นควรให้ปรับปรุงกำหนดในหนังสือ Missale Romanum (หน้า 300 ข้อ 11) “ให้เลือกผู้ชาย”… เป็น “ให้ศาสนบริกรเลือกประชากรของพระเจ้า”… ดังนั้น จึงหมายความว่า ผู้อภิบาลสามารถเลือกกลุ่มหลายหลากและเอกภาพของแต่ละส่วนของประชากรของพระเจ้า คือ ผู้ชาย ผู้หญิง หนุ่มสาว ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ผู้ป่วย บาทหลวง ชายหญิงผู้ถวายตัว และฆราวาส
กระทรวงพิธีกรรมและกฎเกณฑ์ศีลศักดิ์สิทธิ์จึงขอเสนอการปรับปรุงใหม่ในหนังสือพิธีกรรม ให้บรรดาผู้อภิบาลรับผิดชอบสอนอย่างถูกต้องแก่บรรดาสัตบุรุษที่ได้รับเลือกและคนอื่นๆ เพื่อพวกเขาจะได้ร่วมพิธีอย่างมีสติ กระตือรือร้นและมีประสิทธิผลในพิธีนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2016 สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก L’Osservatore Romano, 29 มกราคม 2016 ฉบับที่ 4 หน้า 1,4.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง