Skip to content
06despuesnavidadC

สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า 1 มกราคม 2016 วันขึ้นปีใหม่

บทอ่าน กดว 6 : 22 -27 ; กท 4: 4- 7 ; ลก 2: 16 – 21
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 486, 525, 527, 2599
จุดเน้น พระนางมารีย์ พระมารดาพระเจ้าเป็นมารดาของเราด้วย

วันสมโภชนี้เราถวายเกียรติพระนางมารีย์ในฐานะพระมารดาพระเจ้า  ซื่อเรียกนี้มาจากข้อเท็จจริงที่พระนางมารีย์ได้เป็นมารดาของพระเยซูเจ้า  ผู้เป็นทั้งมนุษย์แท้และพระเจ้าแท้  เป็นการเน้นบทบาทสำคัญที่พระนางมารีย์ได้ยอมรับ  และยังคงทำต่อเนื่องในแผนการแห่งความรอดพ้นของพระเจ้า  เป็นพิเศษอาศัยการเจริญชีวิตของพระนางอย่างซื่อสัตย์สมบูรณ์ต่อพระประสงค์ของพระเจ้า  และการตอบรับต่อคำที่พระเจ้าขอให้เป็นมารดาของพระเยซูเจ้า พระผู้ไถ่ของเราจึงได้ทรงบังเกิดในโลก

หลังจากพระเยซูเจ้าทรงบังเกิด  พระนางมารีย์ได้เอาใจใส่เลี้ยงดูพระองค์ด้วย  ความรัก  และทันทีที่พระองค์บรรลุภาวะเป็นผู้ใหญ่  พระนางได้กลายเป็นศิษย์คนแรก  และเมื่อพระนางจบชีวิตในโลก   พระนางได้รับการยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ  บัดนี้เป็นราชินีสวรรค์  และแผ่นดิน พระนางยังเป็นมารดาฝ่ายจิตของเรา ยังคงเสนอวิงวอนอย่างต่อเนื่องเพื่อเรา  เพื่อเราจะได้เข้มแข็งต่อสู้การทดลอง  และเติบโตในความเชื่อ  และความรักต่อพระเยซูเจ้า  พระบุตรของพระนาง

ตอนนี้  พ่อขอให้สนใจบทอ่านประจำวันนี้  จากพระวรสารนับบุญลูกา  เพื่อดูว่ามีข้อคิดอะไรช่วยเราให้ศรัทธายิ่งขึ้นต่อพระมารดา  และรักพระเยซูเจ้ายิ่งขึ้นด้วย  ในพระวรสาร  เราได้ยินว่า  พระนางมารีย์ทรงเก็บเรื่องทั้งหมดไว้ในพระทัย  และยังทรงคำนึงถึงอยู่

คำว่า  “ทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้”  หมายถึงพระนางมารีย์ไตร่ตรองถึงเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูเจ้า   พระนางอาจคิดถึงตั้งแต่ทูตสวรรค์กาเบรียล  มาแจ้งข่าวว่าพระนางจะทรงครรภ์กุมาร   ผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระบุตรพระเจ้า พระนางอาจคิดถึงคำพูดของนางเอลีซาเบธ  ที่ประกาศเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ  และเรียกพระนางว่า  “พระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (ลก  1:42-43)  เราอาจคิดมโนภาพว่านักบุญโยเซฟได้บอกพระนางมารีย์เกี่ยวกับที่ยอมรับ  การแต่งงาน  และบุตรของพระนาง  ทั้งสองต้องเปี่ยมด้วยความยินดีเพียงใด  เมื่อบรรดาคนเลี้ยงแกะได้เล่าเรื่องทูตสวรรค์มาบอกพวกเขาถึงเรื่องพระกุมาร

ความยินดีที่พระนางมารีย์ได้รับ  ในการซื่อสัตย์และเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้า  โดยมิได้คิดถึงเรื่องส่วนตัว  ดังที่เราเห็นได้จากคำพูดของพระนางต่อนางเอลีซาเบธญาติของพระนางว่า  “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า  จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า… พระผู้ทรงสรรพานุภาพกระทำกิจการยิงใหญ่สำหรับข้าพเจ้า  พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์  (ลก 1:46-49) สรุป คือ  พระพรของพระเจ้าอยู่กับพระนางมารีย์ตั้งแต่การปฏิสนธิ  เพื่อพระนางสามารถทำให้บทบาทพิเศษหนึ่งเดียวนี้ สำเร็จตามที่พระเจ้าได้ทรงเลือกพระนางให้มีส่วนในแผนการแห่งความรอดพ้น

หันมามองตัวเราบ้าง  ขณะที่เราเริ่มปฏิทินปีใหม่  และถวายเกียรติ พระนางมารีย์  พระมารดาพระเจ้า  จึงเหมาะสมที่เราจะมีข้อตั้งใจบางประการสำหรับ ปี ค.ศ. 2016  (ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม)  ข้อตั้งใจประการแรกน่าจะเป็น  การใช้เวลาอธิฐานภาวนาทุกวัน  อย่างน้อย  10 นาที  อย่าต่อรองถ้าเราเอาจริง  เพื่อทำให้ความรักต่อพระเจ้าเติบโตขึ้น  และยอมให้สันติสุขของพระองค์  เข้ามาครองใจของเราเต็มๆ  หากพี่น้องได้ทำเรื่องนี้อยู่แล้ว  พ่อขอเชิญพี่น้องกำหนดเพิ่มอีก 5 – 10 นาที  เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องให้ดีขึ้น

ข้อตั้งใจประการที่สองคือ  พยายามศรัทธาต่อพระมารดา  พระนางเป็นผู้วอนขอที่ทรงพลัง  ยิ่งเราอ้อนวอนพระนางด้วยจริงใจ ให้อธิษฐานเพื่อเรา ความเชื่อของเราจะเข้มแข็งยิ่งขึ้น  อีกวิธีหนึ่งที่เราถวายเกียรติพระมารดาคือดำเนินชีวิตเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าอย่างซื่อสัตย์ยิ่งขึ้น  ด้วยการเลียนแบบอย่างของพระนาง  ชีวิตของพระนางมารีย์สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า  หมายความถึงดำเนินชีวิตฐานะศิษย์ของพระเยซู  พระบุตรพระนาง

พี่น้อง  เรามีข้อตั้งใจฝ่ายจิต  ขอให้เรามีความเชื่อเติบโตขึ้นซึ่งจะทำให้ความรักและสันติสุขของพระคริสตเจ้า  เข้าครอบครองใจเรายิ่งๆ ขึ้น  ทีละเล็กที่ละน้อย   อาณาจักรแห่งความรักและสันติสุขของพระคริสตเจ้าจะแผ่ขยายในใจของในใจของประชาชนทุกคนในที่สุด

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(มกราคม-มีนาคม  2016), หน้า 1-3.