Skip to content
05navidadC

บทอ่าน อสย 9: 1 – 6 ;    ทต 2: 11- 14;    ลก 2: 1- 14
พระวรสารสัมพันธ์กับ  CCC 333  437  448   486   515  525  559  695  725
จุดเน้น                พระคริสตสมภพ  ยังคงเป็นการประกาศแก่โลกว่า  ความรอดพ้นของเราได้เริ่มเมื่อ

พระเยซูคริสตเจ้าทรงบังเกิด

เพลงคริสต์มาส  การประดับต้นไม้  อาหาร  ขนมพิเศษ  ไฟประดับสี  ห่อของขวัญสวยๆ  จึงเป็นบรรยากาศคริสต์มาส  เป็นส่วนสำคัญในชีวิตมนุษย์ ที่ต้องฉลอง  ถึงแม้ว่ามีการทดลอง  การต่อสู้  และเรื่องเศร้าๆ  ชีวิตเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่า  ในฐานะผู้มีความเชื่อ  เรารู้ว่าความดีของชีวิตมาจากพระเจ้า  ผู้เป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งที่ดีและศักดิ์สิทธิ์

ในฐานะคริสตชน  เราไม่แตกต่างจากมนุษย์คนอื่นที่ต้องการการฉลอง คริสต์มาสเป็นการฉลองอันดับแรกก่อนวันอื่น  ถ้าไม่รู้จักพระเยซูเจ้า  คริสต์มาสก็ขาดความหมายแท้  ไม่มีพระเยซูเจ้า  การฉลองพระคริสตสมภพก็เป็นเพียงการรวบรวมความรู้สึกดีๆ   ภาพ  เสียงและอาหารรสดีๆแค่นั้น

โดยอาศัยพระคริสตสมภพ  เราฉลองความดีของพระเจ้าผู้ทรงรักเรามาก จนพระองค์ทรงได้มารับเอากาย   และกลายเป็นหนึ่งท่ามกลางมนุษยชาติ  พระองค์ได้ทรงทำด้วยจุดประสงค์พิเศษ  คือ  ไถ่กู้เราให้พ้นบาป  และนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร พระเจ้าได้ทรงเผยแสดงพระองค์แก่เรา  ให้เห็นหนทางสู่ชีวิตในวิถีทางใหม่ พระองค์ได้ทรงฟื้นฟูเราให้มีเอกภาพกับพระองค์  และทำให้เราเป็นลูก  ทรงส่งพระบุตรแต่องค์เดียวเข้ามาในโลก  คริสต์สมภพเป็นการเริ่มต้นที่ศักดิ์สิทธิ์

ในฐานะคริสตชน  เป็นการเหมาะสมที่เราฉลองพระคริสตสมภพสำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเรา  โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า    แต่เราต้องตระหนักด้วยถึงความหมายแท้ของพระคริสตสมภพตัวอย่างเช่น

  • พระคริสตสมภพ ต้องคงเป็นพระคริสตสมภพเสมอ  แม้ว่าเป็นวันหยุดทั้งฝ่ายบ้านเมือง  และศาสนา  เราต้องไม่ปล่อยพระคริสตสมภพ  เป็นเพียงแค่วันหยุด
  • พระกุมารเยซูเจ้าไม่ถูกเบียดด้วยมนุษย์หิมะ ซางตาคลอส  ระฆังและเครื่องประดับแวววาว  การบังเกิดนี้ต้องคงเป็นศูนย์กลางของคริสตสมภพ
  • นักบุญนิโคลัส เป็นนักบุญแท้ๆ ของพระศาสนจักรคาทอลิก  เป็นบิชอปที่เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาต่อเด็กๆ  และคนยากจน
  • เรื่อง การบังเกิดของพระเยซูเจ้ามีบันทึกในพระวรสารทั้ง  4  คริสต์มาสครั้งแรกเป็นกิจการที่พระเจ้าเข้ามามีส่วนในประวัติศาสตร์มนุษย์  เมื่อพระจิตเจ้าทำให้พระเยซูปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางมารีย์  เป็นการเกิดอย่างอัศจรรย์จากพระเจ้าโดยตรง
  • ทูตสวรรค์ มิได้เป็นเรื่องนิยาย  แต่เป็นจิตที่พระเจ้าทรงสร้างให้มามีส่วนในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ  ในพระคัมภีร์  เราได้ยินทูตสวรรค์ พูดกับพระนางมารีย์  นักบุญโยเซฟ  และบรรดาคนเลี้ยงแกะ
  • บรรดาโหราจารย์ ได้ติดตามดาว  มาเฝ้าพระกุมาร  และประกาศว่าพระเจ้าทรงปรารถนา  ประทานความรอดพ้นสำหรับชาวยิว  และคนต่างความเชื่อด้วย อาศัยพระเยซูเจ้า
  • ความชั่วของกษัตริย์เฮโรด ส่อให้เห็นการขัดแย้งต่อพระคริสตเจ้าที่ทำให้พระองค์ได้รับพระทรมานและความตาย

ท่ามกลางสิ่งต่างๆที่ทำให้เราวอกแวกในเทศกาลนี้  ที่สำคัญคือในฐานะคริสตชน  เราต้องรักษาจุดมุ่งหมายของคริสต์มาสให้เหมือนเดิม  ร้องเพลงคริสต์มาส  แสงไฟ  เลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆและครอบครัวกิจการทั้งหลายให้เป็นการประกาศว่า  พระคริสตเจ้า  พระผู้ไถ่ทรงบังเกิด  พระเจ้าประทับกับเรา   นี่เป็นหัวใจและแก่นของการฉลองของเรา

 

บิชอปวีระ   อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก หนังสือ  Homilies  (ตุลาคม  – ธันวาคม  2015)
หน้า  48 – 49