Skip to content
04advientoC4

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 20 ธันวาคม 2015 วันครูคำสอนไทย

บทอ่าน มคา 5: 1-4ก ; ฮบ 10: 5-10 ; ลก 1:39-45
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 148, 448, 495, 523, 717, 2676, 2677
จุดเน้น พระนางพรหมจารีมารีย์เป็นแบบอย่างความสุภาพและความนบนอบ เป็นผู้ช่วยเหลือเราให้เติบโตในความรักต่อพระเยซูเจ้า

พร้อมกับเทศกาลพระคริสตสมภพ  เป็นการเหมาะสมที่พระศาสนจักรฉลองพระนางมารีย์  มารดาของพระเจ้า  แน่นอนพระเยซูเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางสูงสุดที่เราให้ความสำคัญ  แต่ความร่วมมืออย่างสุภาพของพระนางมารีย์  ทำให้พระเยซูเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์เป็นจริงได้  พระวรสารวันนี้จึงให้โอกาสเราเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าพระนางมารีย์มีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อการไถ่กู้เรา

พระวรสารวันนี้  นางเอลีซาเบธเรียกพระนางมารีย์ว่า  ได้รับพระพร (blessed)    นิยามหนึ่งของผู้ได้รับพระพร คือ  ศักดิ์สิทธิ์ (holy)  อีกคำหนึ่ง คือ  ผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน (favored)   พระนางมารีย์เป็นทุกสิ่งเหล่านี้  คือ  ได้รับพระพร  ศักดิ์สิทธิ์  และผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน  เพราะเหตุว่า  พระเจ้าทรงเลือกพระนางให้เป็นมารดาของพระเยซูเจ้า  นี่จึงช่วยเราให้เข้าใจบทบาทสำคัญของพระนางมารีย์  และพระนางยังทำอยู่ในการเผยแผนการแห่งความรอดพ้นของพระเจ้า  พระนางมารีย์เป็นมารดาของพระเมสสิยาห์  พระผู้ไถ่กู้โลก

เพื่อให้ความรักของเราต่อพระเยซูเจ้าเติบโตขึ้น  และอยู่กับพระเจ้าวันหนึ่งภายหน้าในสวรรค์  เราต้องพยายามดำเนินชีวิตเลียนแบบฉบับของพระนางมารีย์  ที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและต่อแผนการณ์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา  เราต้องหันไปหาพระนางพรหมจารีมารีย์ด้วย  มารดาฝ่ายจิตของเรา   ให้วอนขอเพื่อเราได้รับพระหรรษทานที่จำเป็น  ให้มั่นคงในความเชื่อ  และความรักต่อพระเยซูเจ้า

ในพระวรสาร  นางเอลีซาเบธให้เครดิตแม่พระ (ชมแม่พระ) ที่เชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าได้บอกพระนางจะสำเร็จ  เรื่องนี้ทำให้นางเอลีซาเบธประทับใจมากและมีผลต่อผู้อื่นด้วย  พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมทำให้นางเอลีซาเบธมั่นใจ  เชื่อมากขึ้นในข่าวสารของพระเจ้าต่อนางเองและสามีของเธอที่เกี่ยวกับ (ยอห์น บัปติส) ลูกชายของพวกเขาเอง    ทูตสวรรค์ได้บอกว่า  ลูกชายนี้จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและมนุษย์  เขาจะเป็นผู้เตรียมประชากรให้พร้อมที่จะรับเสด็จองค์พระผู้เป็นเจ้า (ลก 1:17)  นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเขาที่จะเชื่อ  ตั้งแต่เรื่องจะมีเด็ก  พวกเขาก็อายุมากแล้ว  อย่างไรก็ดี  พระวาจาของพระเจ้าก็สำเร็จสมบูรณ์  หลังจากนั้นไม่กี่เดือน  นักบุญยอห์น บัปติส  ก็เกิดมา

พระนางมารีย์ยังคงช่วยประชากรที่เชื่อในคำสัญญาของพระเจ้าต่อมา  แบบอย่างของพระนางให้กำลังใจเรา  แม้ทุกวันนี้  ถ้าเราพยายามเข้าใจพระธรรมล้ำลึกเรื่องการรับสภาพมนุษย์  นางเอลีซาเบธประทับใจว่า  ทำไมหนอ  พระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า    เราก็ถามตนเองเหมือนกัน “ข้าพเจ้าสมควรอยู่ในพระอาณาจักรของพระเจ้าหรือ  ข้าพเจ้าเป็นใคร  จะคิดว่าพระเยซูเจ้าเสด็จมาไถ่กู้ข้าพเจ้า  พระเจ้าคาดหวังอะไรจากคนต่ำต้อยนี้”  แบบฉบับของพระนางมารีย์จะช่วยเราให้เข้าใจ  เราต้องเชื่อ  เราต้องหวัง  เราต้องนบนอบเชื่อฟังตามแบบที่แม่พระได้ทำ

แบบฉบับของพระนางมารีย์ได้ช่วยให้พระบุตรเองรู้จักวิธีตอบรับคำถามต่างๆ ในบทอ่านที่สอง กล่าวว่า  พระเยซูเจ้าตรัสกับพระบิดาว่า “ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์”  เหมือนพระองค์ได้เรียนรู้คำพูดนี้จากพระมารดา

ดังนั้นเราเตรียมฉลองพระคริสตสมภพ  ให้เราจำแบบฉบับของพระนางมารีย์  ให้เราขอบคุณพระนาง  ให้เราอยู่ใกล้พระนางด้วย  เพื่อพระนางสามารถนำเราในหนทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม-ธันวาคม  2015), หน้า 525-526.