Skip to content
02advientoC2

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 6 ธันวาคม 2015

บทอ่าน บรค 5: 1 – 9 ; ฟป 1: 4-6, 8 –11 ; ลก 3:1-6
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 535
จุดเน้น พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราแสวงหาพระองค์ พระองค์ทรงมอบ สันติภาพ และความสุขแก่เรา แม้เราเผชิญกับการท้าทายในชีวิต

พี่น้อง  ทุกวันนี้เรา (บางคน) กังวลใจว่าเศรษฐกิจของประเทศจะฟื้นตัวเมื่อไร  มีเครื่องหมายอะไรที่ดีขึ้นบ้าง  มีรายงานข่าวเกี่ยวกับค่าเงินของผลผลิตของประเทศ เพิ่มขึ้น  หรือ ลดลง  เรื่องที่อยู่อาศัย  คนตกงาน  และดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจ ห้างสรรพสินค้าที่ไหนมีลดราคาในเทศกาลคริสต์มาสนี้  ประชาชนจะซื้อหาอะไร

บทอ่านต่างๆวันนี้ก็พูดถึงเครื่องหมายเช่นกัน  ในบทอ่านแรกจากประกาศกบารุค  (ประมาณ 550 ปี ก่อนคริสตกาล) เราพบว่าชาวยิวอยู่ในแดนเนรเทศในกรุงบาบิโลน  บาบีโลนปัจจุบันตั้งอยู่ไม่ไกลทางเหนือกรุงแบกแดด ในประเทศอิรัค  ในหุบเขาแม่น้ำยูเฟรติส  กษัตริย์ เนบูคัดเนสซาร์  แห่งคัลเดียได้ทำลายกรุงเยรูซาเล็ม  และกวาดต้อนชาวยิวไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิโลน นครหลวง  เป็นเวลาหลายชั่วอายุคนที่ชาวยิวอยู่ในแดนเนรเทศ  พวกเขาได้รอเครื่องหมายจากพระเจ้าที่จะช่วยพวกเขากลับไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม

ประกาศกบารุค  ประกาศว่า  “กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย  จงถอดเสื้อไว้ทุกข์ออกเถิด จงสวมสิริรุ่งโรจน์เป็นอาภรณ์งดงามที่มาจากพระเจ้าไว้ตลอดไป  จงสวมความชอบธรรมจากพระเจ้าเป็นเสื้อคลุม…    พระเจ้าจะทรงส่องแสงแห่งสิริรุ่งโรจน์  นำอิสราแอลด้วยความยินดี    พระองค์จะประทานความรักมั่นคง  และความชอบธรรม  แก่เขาด้วย”

วันนี้  เราเองก็เหมือนอยู่ในแดนเนรเทศ  ที่เศรษฐกิจขึ้นๆลงๆ  ตามเรื่อภาษาโลก  แล้วเกี่ยวอะไรกับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรา  เรากำลังแสวงหาพระเจ้าและความรัก  หรือเราเพียงแต่ทำผ่านๆชีวิตฝ่ายจิตด้วยการภาวนาตามกำหนดเวลา  ใจของเราอยู่ในการอธิษฐานภาวนาหรือเปล่า

        พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราแสวงหาพระองค์  ดังที่ประกาศกบารุคได้เตือนใจชาวอิสราแอล  ในพระวรสารวันนี้  นักบุญยอห์น  บัปติสต์ได้อ้างข้อความคล้ายกัน  ของประเทศอิสยาห์ว่า”คนหนึ่งร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่า  จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า  จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด…. หุบเขาทุกแห่งจะถูกถมให้เต็ม  ภูเขาและเนินทุกแห่งจะถูกปรับให้ต่ำลง ทางคดเคี้ยวจะกลายเป็นทางตรง  ทางขรุขระจะถูกทำให้ราบเรียบ  แล้วมนุษย์ทุกคนจะเห็นความรอดพ้นจากพระเจ้า  “(อสย 40 : 3-5)

พระเจ้าทรงปรารถนาทำชีวิตของเราให้ราบเรียบขึ้น  พระองค์ทรงปรารถนาจะช่วยเราให้ย้ายภูเขาแห่งความกังวล และความกลุ้มใจออกไป พระองค์ทรงปรารถนาจะถมหุบเขาแห่งอารมณ์ของเราให้มีสันติภาพ  และความสุขกับพระองค์   ในเวลาที่เราเผชิญการท้าทาย และการทดลองใหญ่ๆในชีวิต

เรากำลังอยู่ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เพื่อเราหันมาหาพระเจ้า  และแสวงหาพระองค์ให้พบ

โลกธุรกิจพยายามชักชวนเราด้วยเครื่องประดับ  ของเล่น  และของขวัญที่ไม่มีคุณค่ายั่งยืน  และไม่สามารถนำเราให้ใกล้ชิดกันในความรักของพระเจ้า วันคริสตมาสถูกทำให้เป็นเรื่องการค้าขาย เป็นวันให้ของขวัญ  ขณะที่การมอบของขวัญที่ดีและน่ารัก  คริสต์มาสมีบางสิ่งที่ลึกกว่า  คือความหวัง ที่ กุมารคนหนึ่งนำมาให้   ความหวังที่เราพบในความรัก  ความหวังที่เราค้นพบใหม่  ในความรักที่ได้รับการฟื้นฟูใหม่

ดังนั้น  คำถามต่อหน้าเราในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าคือ เราต้องการแสวงหาพระเจ้าหรือไม่  ความงดงามและความปิติยินดีแห่งวันคริสตมาส  คือ พระเจ้าทรงริเริ่ม มาหาเราเอง  คำถามต่อไปคือ เราจะถวายอะไร  ตอบพระองค์  พี่น้องจะมอบของขวัญอะไรแด่พระเจ้าในคริสตมาสนี้

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม-ธันวาคม  2015), หน้า 505-506.