ขอเชิญครูคำสอน ครูคาทอลิกและทุกท่าน ร่วมงานวันครูคำสอนไทยของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2015 ที่ตึกแฮรี่ทิล ศูนย์มิสซังคาทอลิกเชียงใหม่ ภายใต้พระวาจาในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม “จงเป็นผู้เมตตากรุณาดั่งพระบิดาของท่าน” (ลก 6 : 36) กำหนดการมีดังนี้
วันที่ 16 ธันวาคม 2015
16.00-16.30 น. ลงทะเบียน
16.30-16.45 น. วจนพิธีกรรมเปิด
16.45-17.45 น. กิจกรรม “ครูคำสอนกับการท้าทายในการเป็นเครื่องหมายแห่งเมตตาธรรมในโลกปัจจุบัน”
17.45-18.00 น. พัก
18.00-18.45 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
18.45 น. อาหารค่ำ สังสรรค์

Recommended Posts