Skip to content

ระ หว่างวันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2015 แผนกบุคลาภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้จัดให้มีการเข้าเงียบประจำปีของบาทหลวงสังฆมณฑลเชียงใหม่ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในหัวข้อชีวิตจิตแบบนักบุญอิกญาซีโอ โดยคุณพ่อวินัย บุญลือ คณะเยสุอิต เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบในครั้งนี้

วันสุดท้ายของการเข้าเงียบคุณพ่อผู้เทศน์ได้จัดให้มีพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาของบาทหลวงที่เคยกล่าวตอนวันบวชเพื้อเป็นการกระตุ้นความกระตือรือร้นในหน้าที่ผู้แพร่ธรรมและอภิบาลของบาทหลวงอีกครั้งหนึ่งโดขบาทหลวงแต่ละองค์เข้าไปคุกเข่าให้พระคุณเจ้าปกหัวทีละคน

สำหรับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสังฆมณฑลเชียงใหม่ นอกจากเป็นสถานที่สำหรับตัวอย่างในการทำการเกษตรแล้วยังเป็นสถานที่สำหรับอบรม เข้าเงียบ หรือสัมมนาด้วย โดยมีวัดพระจิตเจ้าเป็นศูนย์กลางสำหรับสวดภาวนาประกอบพิธีกรรมและฝึกจิตภาวนา โดยได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างโดย อาจารย์มัลลิกา และอาจารย์ไพบูลญ์ ปัญญาคะโป  ปัจจุบันมีบ้านพักทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านรวม ซึ่งจะมีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นบ้านเข้าเงียบที่ครบสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้น

ในช่วงสุดท้ายของการเข้าเงียบในช่วงเย็นเวลาพักผ่อนคุณพ่อเจริญ นันทการ หัวหน้าฝ่ายบุคลาภิบาลได้จัดให้บาทหลวงออกกำลังด้วยการช่วยกันเกี่ยวข้าวซึ่งปลูกไว้ประมาณ 20 กว่าไร่ เพื่อเอาไว้บริโภคภายในศูนย์คาทอลิกขุนยวม และตลอดช่วงเวลาที่บาทหลวงเข้าเงียบนั้นได้มีพี่น้องสัตบุรุษจากเขต 5 ประกอบด้วยวัดแม่พระลูกประคำ ขุนยวม วัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น วัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน และวัดพระแม่มารีย์ บ้านหนองแห้ง ได้ผลัดกันนำวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงบาทหลวงทุกวัน โอกาสนี้พวกเราบาทหลวงขอขอบคุณผู้มีน้ำใจดีทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ