สภา ประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเดินเพื่อสันติภาพแสดงจุดยืนในการต่อต้านความรุนแรงในเหตุการณ์ ณ กรุงปารีส โดยการนำของมุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นประธานจัดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2015 เวลา 08.00 น. โดยผู้เข้าร่วมจาก 4 ศาสนา อันได้แก่ พุทธ จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร , อิสลาม จาก มัสยิดฮารูณ, คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และโปรเตสแตนท์ ได้แก่ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย คริสตจักรที่สอง สามย่าน , ซิกข์ (นามธานี) ในเวลา 08.00 น. ผู้เข้าร่วมขบวนเริ่มเดินมาถึงแล้วเริ่มตั้งขบวนเป็นทิวแทว เวลา 08.45 น.ขบวนมุ่งหน้าตรงสถานทูตฝรั่งเศส เวลา 09.00 น.นายกิลล์ การาชง เอกอัคราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับคณะ 4 ศาสนา มุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยอ่านแถลงการณ์ร่วมของผู้นำ 4 ศาสนาในประเทศไทย โดยได้กล่าวถึงเหตุการณ์โจมตีของผู้ก่อการร้ายในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในคืนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2015 เป็นเหตุให้ผู้บริสุทธิ์สูญเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ผู้นำทั้ง 4 ศาสนาได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในคำอธิษฐานตามความเชื่อและประเพณีของแต่ละศาสนา เพื่อผู้ล่วงลับและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ครั้งนี้ รวมถึงการร่วมใจกันเดินเพื่อสันติภาพ ซึ่งเป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันของศาสนิกชน ขอให้ศาสนิกชนร่วมจิตใจกันสร้างสันติ ด้วยความมุ่งมั่นอดทน อดกลั้น และเสียสละเพื่อสันติภาพในโลกและสันติสุขในประเทศไทยที่รักของเรา ผู้นำ 4 ศาสนา หลังจากกล่าวแถลงการณ์ ประธานการจัดงานได้มอบสาส์นแถลงการณ์ร่วมของผู้นำ 4 ศาสนาแด่ท่านเอกอัคราชทูตฝรั่งประจำประเทศไทย เวลา09.30 น.ผู้นำและทุกท่านที่ร่วมขบวนวางดอกไม้เพื่อแสดงความไว้อาลัย หลักการจัดงานในครั้งนี้คือ ศาสนา 4 ศาสนา ร่วมกันสร้างสันติภาพ และปฏิเสธความรุนแรง ร่วมสร้างสันติ ผู้เข้าร่วมเดิน จำนวน 100 กว่า คน

Varintorn Hema
ผู้เขียนข่าว

Recommended Posts