Skip to content

เมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2015 คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ซ.นิตวาดา อ่อนเทศ สัตบุรุษวัดแม่ริม นักศึกษาศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่และนักศึกษาคาทอลิกแม่โจ้ ไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคีสร้างพระธาตุเจดีย์ ทอดถวาย ณ สำนักสงฆ์ร่มไทรคำ บ้านเกาะ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยท่านพระครูปัญญาวิเชียรเจ้าคณะอำเภอแม่ริมเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ ท่านสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายภาษเดช หงส์ลดารมณ์ นายอำเภอแม่ริม คุณแม่ประนอม แดงสุภา (บริษัทน้ำพริกเผาแม่ประนอม) และผู้มีเกียรติจำนวนมากมาร่วมในงานครั้งนี้ สัตบุรุษแม่ริมได้นำปัจจัยจำนวนหนึ่งร่วมทำบุญและไปร่วมเลี้ยงอาหารในนามของวัดนักบุญยอแซฟกรรมกรแม่ริม เป็นโอกาสแสดงมิตรไมตรีอันดีระหว่างพี่น้องพุทธศาสนิกชนกับพี่น้องคาทอลิก ซึ่งไปมาหาสู่เมื่อมีงานต่างๆเสมอ