Skip to content
images

สามัคคีคือพลัง

จงต่อสู้คอร์รัปชั่น  และใช้เงินเพื่อความเป็นปึกแผ่น

“จงส่งเสริมการใช้เงินเพื่อความเป็นปึกแผ่น (Solidarity) เพื่อสังคม    โดยรูปแบบสหกรณ์แท้ๆ   จะทำให้นายทุนไม่สามารถบังคับเหนือคน  แต่คนจะควบคุมนายทุน”  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสวันเสาร์ที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2015  ณ หอประชุมปอลที่ 6  วาติกัน  โอกาสฉลอง 60 ปีการก่อตั้งธนาคารเครดิตสหกรณ์ของกรุงโรม (Cooperative Credit Bank)

เหตุผลของการพบกันวันนี้เพราะว่า   พระศาสนจักรตระหนักดีถึงคุณค่าของสหกรณ์    ต้นกำเนิดของสหกรณ์หลายแห่ง คือ บรรดาบาทหลวง  ฆราวาสอุทิศตัว  และหลายชุมชนที่มีเจตนาสร้างความเป็นปึกแผ่นแบบคริสตชน  ขบวนการนี้มีอยู่ต่อเนื่อง  ในคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรมีอ้างบ่อยๆ ถึงสหกรณ์    ในสมณลิขิต  ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า (Laudato Si) ก็เช่นกัน    พ่อได้เน้นคุณค่าในด้านพลังฟื้นฟูได้  และในเกษตรกรรม (เทียบ ย่อหน้า 179-180)

พ่ออยากพูดให้กำลังใจ… สั้นๆ

  1. จงเป็นเครื่องจักรที่พัฒนาส่วนที่อ่อนแอที่สุดของชุมชนท้องถิ่น และของสังคมบ้านเมือง  เป็นพิเศษตระหนักถึงเยาวชนที่ไม่มีงานทำ  และมุ่งดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ใหม่ๆ ขึ้น
  2. จงนำเสนอและดำเนินการแก้ไขสวัสดิการสังคมใหม่ ด้วยการเริ่มด้านเอาใจใส่สุขภาพประชาชน
  3. ให้สนใจความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและความยุติธรรมในสังคม  รักษาศักดิ์ศรีและคุณค่าคน    คนต้องเป็นศูนย์กลางเสมอ  มิใช้ยึดเงินตราเป็นพระเจ้า
  4. จงช่วยเหลือและให้กำลังใจครอบครัว จงเสนอทางแก้ไขแบบสหกรณ์ช่วยเหลือกัน  เพื่อดำเนินการด้านความดีส่วนรวม  มิใช่ของคนส่วนตัว
  5. จงส่งเสริมการใช้เงินเพื่อความเป็นปึกแผ่นและเพื่อสังคม ในรูปแบบสหกรณ์แท้ๆ  ซึ่งนายทุนไม่สามารถบังคับเหนือคน  แต่คนจะควบคุมนายทุน
  6. ผลของทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดเศรษฐกิจแบบซื่อสัตย์ ต่อสู้การคอร์รัปชั่น  ท่านต้องมิใช่ซื่อสัตย์เท่านั้น  แต่ต้องกระจายและปลูกความซื่อสัตย์ในสิ่งแวดล้อมทั้งมวล  และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  7. จงเล่นบทบาทกระตือรือร้นในโลกาภิวัตน์ เพื่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นทั่วไป

สหกรณ์ทุกแห่งควรประยุกต์กฎเกณฑ์สู่พันธกิจเฉพาะของคน… สิ่งท้าทายสำคัญที่สุด  คือทำให้เติบโตต่อเนื่องเป็นสหกรณ์แท้ๆ … หมายความว่าส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการทำงานด้วยกันและทำงานเพื่อคนอื่น

มีอีกคำหนึ่งที่สำคัญในคำสอนด้านสังคม คือ Subsidiarity  การช่วยเหลือคนอื่นจนให้เขาพึ่งตนเองได้  เมื่อมีวิกฤต  การรวมพลังกันโดยไม่ต้องให้คนอื่นรับภาระ  ช่วยกันรับผิดชอบเอง  ไม่ใช่เพราะคำกล่าวที่ว่า  สามัคคีคือพลัง  แต่เพราะมันจำเป็นต้องคิดใหญ่  เพื่อมองให้กว้างขึ้น

ขอให้งานสหกรณ์ช่วยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ  ให้เกิดการประสานงาน  สร้างงาน  เพราะยังมีคนมากมายไม่มีงานทำ  การสร้างงานก็ช่วยสนับสนุนครอบครัว… ทำให้ทั้งชายและหญิงมีโอกาส  มีศักดิ์ศรี  ศักดิ์ศรีที่งานให้

ขอให้ท่านทำงานนี้ด้วยความซื่อสัตย์  และสร้างสรรค์พันธกิจของเครดิตสหกรณ์  ทำอย่างสม่ำเสมอและด้วยความยินดี  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์
สรุปจาก L’Osservatore Romano เล่ม 42 (16 ต.ค. 2015) หน้า 15.