Skip to content

เมื่อ วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ศูนย์แพร่ธรรมได้จัดการอบรมเยาวชนศูนย์คาทอลิกขุนยวม หัวข้อ “ฉันจะสร้างพระวิหารในตัวฉันอย่างไร” และพระสมณสาส์นพระสันตะปาปาฟรังซิสเรื่อง “Laudato Si” รวมถึงคำสอนบรรพชนว่าด้วยเรื่องการอนุรักษ์สิ่งสร้างของพระเจ้า เพื่อให้เยาวชนได้เชื่อและตระหนักถึงคุณค่าของพระวิหารที่อยู่ในตัวเราแต่ละคน ให้ธำรงรักษาและเสริมสร้างพระวิหารในตัวเราให้งดงามยิ่งๆขึ้น พร้อมกับขับไล่สิ่งชั่วร้ายต่างๆในตัวเราออกไป ดั่งพระเยซูเจ้าทรงขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากพระวิหาร โดยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน ใช้ประโยชน์จากสิ่งสร้างของพระองค์ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีความยั่งยืนตลอดไป มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๘ คน