Skip to content

เมื่อ วันที่ 18-20 กันยายน 2015 สังฆมณฑลเชียงใหม่ มีการจัดอบรม สัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว รุ่นที่ 90 โดยมีคุณพ่อมีคาแอล ธงชัย สุวรรณใจ เป็นประธานในพิธีมิสซา การสัมมนาครั้งนี้ มีพิธีกรรุ่นพี่มาให้ความรู้และข้อคิดในการใช้ชีวิตครอบครัว และมีกิจกรรมแบ่งปันการใช้ชีวิตครอบครัวให้แก่กันและกัน เพื่อให้เป็นครอบครัวที่ดีในครอบครัวของพระเจ้า มีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ 22 คู่ จากหลายที่ หลายชนเผ่า จากเขตวัดในสังฆมณฑลเชียงใหม่