Skip to content
53ordinarioB24

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา 13 กันยายน 2015

บทอ่าน 50:5–9 ; ยก 2:14–18 ; มก 8:27–35
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 459, 472, 474, 557, 572, 649, 1615, 2544
จุดเน้น พระเยซูคริสตเจ้าเป็นใคร

การถามคำถามตรงๆ เช่นนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในสถานการณ์ต่างๆ และในเหตุการณ์ใหญ่ๆ ที่เราทุกคนพบในชีวิต

มีคำถามที่เริ่มด้วยคำว่า “อย่างไร” (How)     หลายคำถามเริ่มด้วยคำว่า “ทำไม” (Why)     คำถาม “อย่างไร” เราก็ตอบเกี่ยวกับเทคนิค  วิธีการ     คำถาม “ทำไม” ก็ตอบเกี่ยวกับความหมาย  เป็นคำตอบเหนือข้อพิสูจน์ที่เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์     คำถาม “อย่างไร” ต้องการข้อพิสูจน์     คำถาม “ทำไม” ต้องการความเข้าใจและการมองทะลุถ่องแท้ (Insights)

ตัวอย่างคำถาม “อะไรเป็นความหมายของชีวิต  ชีวิตของพี่น้องมีความหมายอะไร  วิธีการทางวิทยาศาสตร์จะไม่สามารถให้คำตอบที่จุใจได้”

พระเยซูคริสตเจ้า  พระบุตรพระเจ้า  เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเผยแสดงความรักของพระบิดาแก่เรา  และเป็นแผนการแห่งความรอดของพระบิดา  เพื่อเราจะได้รับความรอด  เราพบพระองค์จากเรื่องราวของพระวรสารวันนี้  พระองค์ทรงถามบรรดาศิษย์ว่า  พวกเขาคิดว่าพระองค์เป็นใครจริงๆ

พิจารณาพระวรสารวันนี้  เราอาจสนใจแค่ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงตั้งคำถามพวกเขา  พี่น้องอาจรีบสรุปว่า  พระองค์ทรงต้องการใช้โอกาสนี้สอนพวกเขาเกี่ยวกับพระองค์เป็นใครและพระองค์ต้องทำอะไร  หากเรากล่าวถึงเหตุผลที่เรามั่นใจว่าถูกต้อง  แต่อาจมีเหตุผลสำคัญอื่นๆ อีกที่เป็นเหตุให้พวกเขาตระหนักว่าพระองค์เป็นใคร  เป็นสิ่งที่พวกเขาส่วนมากรู้ในใจจริงๆ

นักบุญมาระโกผู้นิพนธ์พระวรสารได้สรุปตอนนี้ในพระวรสารของท่าน  เพื่อท้าทายบรรดาคริสตชนทุกสมัย  ให้คิดส่วนตัวและจริงใจว่า พระเยซูเจ้าเป็นใคร  มีอะไรประทับใจความเชื่อในพระเยซูเจ้า  ที่ส่งผลต่อชีวิตของเรา

เพียงพี่น้องคิดว่า  พระเยซูเจ้าเป็นใคร  พระองค์ทรงเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ  พระองค์ทรงเป็นคนดีคนหนึ่งเหมือนศาสดาต่างๆ ที่ตั้งศาสนา  พระองค์ทรงเป็นประกาศกยิ่งใหญ่คนหนึ่ง  พระองค์ทรงเป็นอาจารย์ชาวยิว (รับบี) คนหนึ่ง

หรือพี่น้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรแต่องค์เดียวของพระเจ้า  พระบิดา  พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์เพื่อไถ่กู้เรา  ถ้าตอบเช่นนี้  พี่น้องรับใช้พระองค์เป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิต  และหาทางเพิ่มพูนความรักพระองค์  เช่นด้วยการให้เวลาภาวนาแต่ละวันแล้วหรือ

นักบุญยากอบในบทอ่านที่สองวันนี้  สอนเราว่า  ความเชื่อที่ไม่มีการกระทำ  ก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว  พี่น้องพยายามแบกกางเขนของตนทุกวัน  ติดตามพระเยซูเจ้าหรือไม่

ที่สุด  หากเราพยายามดำเนินชีวิตจริงจัง  เป็นศิษย์ที่ซื่อสัตย์ของพระเยซูเจ้า  จำเป็นต้องตระหนักถึงบทบาทสำคัญของศีลศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตจิตวิญญาณ  เพราะในฐานะคริสตชนคาทอลิก  เราเชื่อว่าพระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นของขวัญพิเศษแก่เรา  โดยอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 ของพระศาสนจักร

ศีลมหาสนิทสำคัญที่สุดใน 7 ประการ  พระเยซูเจ้าทรงมอบพระกาย  พระโลหิต  พระวิญญาณและพระเทวภาพให้เรา  ภายใต้รูปปรากฏของปังและเหล้าองุ่น  ทุกครั้งที่เราเข้ามารับศีลมหาสนิท  พระองค์ทรงเลี้ยงเราด้วยพระองค์เอง  ทำให้เราใกล้ชิดพระองค์ยิ่งขึ้น  เราได้รับพระหรรษทานและกำลังที่จำเป็น  เพื่อก้าวหน้าไปแบ่งปันแสงสว่าง  และความรักแก่คนอื่นๆ

พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคนหนึ่ง  พระเยซูเจ้าคริสตเจ้าทรงเป็นเพียงผู้นำศาสนาเหมือนศาสดาองค์อื่นๆ “ท่านล่ะ  ว่าพระเยซูคริสตเจ้าเป็นใคร”  ท่านคิดว่าพระองค์เป็นใคร  นักบุญเปโตรและบรรดาศิษย์อื่นๆ ได้ตอบแล้ว  คำตอบของพี่น้องคืออะไรครับ

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(กรกฎาคม-กันยายน  2015), หน้า 377-379.