Skip to content

บาทหลวงทุกองค์จะสามารถยกบาปการทำแท้งระหว่างปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
วาติกัน 1 กันยายน 2015 (CNA/EWTN News)

ในข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม (8 ธันวาคม 2015 – 20 พฤศจิกายน 2016)  ที่กำลังมาถึงนี้  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้อนุญาตบาทหลวงทุกองค์ให้อภัยบาปการทำแท้ง

พระองค์ได้เขียนจดหมายถึงอาร์ชบิชอปริโน  ฟิสิเชลลา  ประธานสมณสภาเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่  ผู้รับผิดชอบการจัดฉลองปียูบีลี ว่า “ปัญหาสำคัญประการหนึ่งในยุคของเรานี้ชัดเจนคือ ผู้คนไม่เคารพชีวิต  สังคมปัจจุบันมีแนวคิดไม่ค่อยละเอียดอ่อนและกว้างขวาง  กลายเป็นอุปสรรคต่อการต้อนรับชีวิตใหม่  หลายคนไม่เข้าใจจริงๆ ถึงความเสียหายร้ายแรงจากโศกนาฏกรรมของการทำแท้ง

มีสตรีหลายคนแม้คิดว่าการทำแท้งผิด  แต่พวกเธอรู้สึกว่าไม่มีทางเลือก  ข้าพเจ้าตระหนักดีถึงความกดดันที่ทำให้พวกเธอตัดสินใจเช่นนี้  ข้าพเจ้ารู้สึกว่านี่เป็นการทดสอบทางศีลธรรมที่เกิดขึ้นจริง  ข้าพเจ้าได้พบสตรีหลายคนที่ทนทุกข์ในจิตใจถึงรอยแผลแห่งการตัดสินใจที่เจ็บปวดนี้

สตรีที่ทำแท้ง  โดยอัตโนมัติทำให้ถูกตัดขาดจากพระศาสนจักร  ตลอดจนผู้ที่ได้ช่วยเธอในกระบวนการทำแท้งด้วย  บาปนี้ตามปกติบิชอปหรือบาทหลวงที่บิชอปมอบอำนาจให้เท่านั้นยกบาปได้

ในโอกาสพิเศษ เช่น เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าหรือมหาพรต บิชอปอาจมอบอำนาจให้แก่บาทหลวงทุกองค์ภายในสังฆมณฑลของตน เช่น ในสหรัฐอเมริกา บาทหลวงทุกองค์ได้รับมอบอำนาจนี้แล้ว

อย่างไรก็ดี  ในระดับพระศาสนจักรสากล  สมเด็จพระสันตะปาปากล่าวว่า  เราไม่สามารถปฏิเสธการให้อภัยของพระเจ้าแก่บุคคลที่กลับใจจริง  เป็นพิเศษเมื่อบุคคลนั้นมาขอรับศีลอภัยบาป  เพื่อให้พระบิดาเจ้าทรงให้อภัย

เพราะเหตุนี้  พระองค์จึงให้อนุญาตบาทหลวงทุกองค์ในปียูบีลีแห่งเมตตาธรรม  ให้อภัยบาปการทำแท้งแก่ผู้ที่กลับใจจริงและมาขอรับการอภัยบาป

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงอนุญาตบาทหลวงของคณะนักบุญปีโอ ที่ 10 ให้ฟังแก้บาปในปีศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ด้วย

ปียูบีลีแห่งเมตตาธรรมนี้ไม่กีดกันใครออก

อาร์ชบิชอปมาร์เซล  เลอแฟปร์  ได้ตั้งคณะนักบุญปีโอ ที่ 10 ใน ค.ศ. 1970  รวบรวมบาทหลวงที่ไม่เห็นด้วยกับสภาสังคายนาวาติกันที่ 2  สถานการณ์แย่ลงเมื่อได้บวชบิชอป 4 องค์ ใน ค.ศ. 1988  โดยมิได้รับความเห็นชอบจากสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

ผลของการทำเช่นนั้น คือ บิชอปทั้ง 5 ถูกตัดขาดจากพระศาสนจักร  และ ค.ศ. 2009  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16  ทรงยกเลิกการตัดขาด  จึงมีการต่อรองระหว่างคณะนี้และวาติกัน  เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ต่อกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสนใจผู้ชรา  ป่วยไข้  หรืออยู่ในคุก  จะไม่สามารถผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ที่กรุงโรม  เพื่อรับพระคุณการุณย์  ตามที่ได้ประกาศแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ทุกสังฆมณฑลกำหนดให้เปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ที่อาสนวิหาร  หรือวัดที่สำคัญพิเศษ หรือ สักการะสถาน

คนชรา และ ผู้ป่วย ที่ต้องอยู่บ้าน  สมเด็จพระสันตะปาปาขอให้ยอมรับความป่วยไข้และความทุกข์  ด้วย “ความหวังยินดี”  ร่วมมิสซา  รับศีลมหาสนิท  ร่วมภาวนาแม้โดยผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ก็รับพระคุณการุณย์ได้

นักโทษก็รับพระคุณการุณย์ได้ในวัดน้อยของทัณฑสถาน

พระองค์ทรงเน้นให้ทำกิจการเมตตาฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิต  เพื่อเป็นพยานแห่งเมตตาธรรม  ตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเรา

 

3 กันยายน ค.ศ. 2015 
บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป