Skip to content

พระ สงฆ์เขต 1 เชียงใหม่ ประกอบด้วยเขตวัดอาสนวิหารพระหฤทัย วัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี ลำพูน บ้านดอนบอสโก ศูนย์วิจัยและอบรมศาสนาวัฒนธรรมชุมชน เขตวัดนักบุญยอแซฟ แม่ริม เขตวัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ แม่แตง เขตวัดนักบุญยอแซฟ สะเมิง เขตวัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ เชียงดาว เขตวัดพระวุสิทธิ์วงค์ ห้วยบง บ้านเบเนดิกติน หางดง วัดพระจิตเจ้าสวนเจ็ดริน และเขตวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม

ในการประชุมในครั้งนี้เชียงดาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ สถานที่ ได้มีการพิจารณาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดวันเปิดปีศักดิ์สิทธิ์และพระเมตตาที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคม 2015 ที่จะถึงนี้ ในเบื้องต้นนี้ได้มีการกำหนดกิจกรรมตลอดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตาเช่น  การจัดให้มีพิธีกรรมศีลอภัยบาปเป็นพิเศษในระดับเขต, จัดตั้งกองทุนร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสร้างบ้านให้กับผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยในแต่ละเขตวัด, ตั้งกองทุนสำหรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจน, ช่วยเหลือคนเจ็บป่วย เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้ให้แต่ละเขตวัดไปศึกษาและกำหนดกิจกรรมเพื่อเสนอเข้าในที่ประชุมรวมครั้งต่อไป

สำหรับการประชุมครั้งต่อไปได้กำหนดเป็นวันที่ 7 ตุลาคม 2015 ที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม ซึ่งเป็นเขตวัดใหม่ที่ได้แบ่งออกมาจากเขตวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง ปัจจุบันมีคุณพ่อศศิณ โหม่โพ เป็นเจ้าอาวาส และในโอกาสดังกล่าวถือเป็นการเยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนตามเขตวัดด้วย