Skip to content

เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2015 คณะกรรมการจัดงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32 ซึ่งสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ ได้ประชุมเตรียมงานครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม St.Mary โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม) โดยคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร จิตตาภิบาลเยาวชนเชียงใหม่เป็นผู้นำการประชุม
จุดประสงค์การจัดชุมนุมในครั้งนี้ก็เพื่อ
1. เฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรไทย
2. เพื่อให้เยาวชนได้รับการฟื้นฟูและไตร่ตรองด้านคำสอน เรียนรู้จิตตารมณ์แห่งรักและเมตตาของพระเจ้าผ่านทางศีลอภัยบาป การคืนดี และกล้าแสดงจิตเมตตาแห่งรักและรับใช้ต่อเพื่อนร่วมค่ายฯ เป็นพยานถึงศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่
3. เพื่อส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธา และการศึกษาพระวาจาแก่เยาวชนผ่านทางมิสซา การภาวนาแบบเทเซ่ การภาวนาแบบ Bibliodrama และการแบ่งปันพระวาจาแบบ Lectio Divina
4. เพื่อฝึกทักษะและภาวะผู้นำ การทำงานเป็นกลุ่ม ให้แก่ทีมงานอาสาสมัครและผู้นำเยาวชน
โดยใช้หัวข้อการชุมนุมภายใต้พระวาจา “ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา” (มธ.5:7)

คณะกรรมการจัดงานประกอบไปด้วย
1. คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ประธานดำเนินงาน / จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่
2. คุณพ่อชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา จิตตาธิการเยาวชนเขต 1
3. คุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศีล จิตตาธิการเยาวชนเขต 2
4. คุณพ่อสันติ ยอเปย จิตตาธิการเยาวชนเขต 3
5. คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต จิตตาธิการเยาวชนเขต 4
6. สังฆานุกรนิรุตจ์ วงศ์แจ่ม จิตตาธิการเยาวชนเขต 5
7. ซ.ศรีจันทร์ เจริญศิลป์ หัวหน้าแผนกพิธีกรรม
8. ซ.มารีอักเนส บัวทรัพย์ หัวหน้าแผนกอบรมและคำสอน
9. คุณดาร์วิน เดะกุษมัน (โฟโคลาเร) หัวหน้าแผนกพิธีการ สันทนาการและกิจกรรม
10. คุณไชยวัฒน์ ออเปะ หัวหน้าแผนกเลขานุการ การเงินและทะเบียน
11. คุณยุทธชัย เงินหล้า หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และกองอำนวยการ
12. คุณสิริ เจริญธรรม หัวหน้าแผนกต้อนรับและบริการทั่วไป
13. คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา หัวหน้าแผนกสื่อมวลชน
14. คุณพ่อณัฐพงษ์ แดงสวาท หัวหน้าแผนกสัมผัสชีวิต
15. ม.เมธาสิทธิ์ สุขประชาพันธ์ หัวหน้าแผนกอาคารและสถานที่ ยามดูแลความปลอดภัย
16. คุณธัญนพ สิริสว่างกุล หัวหน้าแผนกดูแลที่พัก ดูแลช่วงอาบน้ำ ล้างหน้า ฯลฯ
แผนกชาย ธัญนพ สิริสว่างกุล
แผนกหญิง อารีรัตน์ พร้อมไพรสุข
17. ครูชนกกร ไชยวงศ์คำ หัวหน้าแผนกโภชนาการ
18. คุณสิริกัญญา มากุลวนิชนันท์ หัวหน้าแผนกอาสาสมัครและพี่เลี้ยง
19. นพ.เดชา คูวุฒยากร หัวหน้าแผนกพยาบาล
20. คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงานแผนกพยาบาล
21. ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าประสานงานฝ่ายโรงเรียนมงฟอร์ต

อนึ่ง การชุมนุมเยาวชนจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคม 2015 โดยแบ่งงานเป็น 2 ภาค ภาคแรกเป็นการสัมผัสชีวิตในหัวข้อที่เกี่ยวกับ “พระเมตตา” ในเขตวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านดินขาว อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (วันที่ 12-14 ตุลาคม)
ภาคที่ 2 เป็นกิจกรรมชุมนุมเยาวชนที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยเน้นการเรียนคำสอน และการเฉลิมฉลองด้านพิธีกรรมและการพบปะกันในระหว่างเยาวชน
นอกนั้น การชุมนุมครั้งนี้จะมีบรรดาเยาวชนจากประเทศ Southeast Asia 1 (พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา) มาร่วมในการชุมนุมครั้งนี้ด้วย